ߋߙߌߞ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߋߙߌߞ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߸ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߟߐ߲ߠߊߓߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߉ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃،ߋߙߌߞ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߍߞߑߗ߭ߊߛ ߖߊ߯ߓߊߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߁߉߈߈

ߊߡߋߙߌߞߌ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߞߐ߯.

߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߸ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߋߙߌߞ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߕߍߞߑߗ߭ߊߛ ߖߊ߯ߓߊߘߊ ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߏ߫ :ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߋߓߎߟߊ ߓߊ߲߰ߙߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ %߉߀ ߝߊ߰ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ،ߛߌߘߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߊߡߊ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊߘߏߘߊ ﴿ ߍߝ ߓߌ ߊߦߌ﴾ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ߳ߛߍߟ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬

ߋߓߏߟߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߛߌ߬ߘߐ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߞߍ߫﴿ ߝ߭ߊߞߑߛߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ :ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߸ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ،ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߸ߘߎ߱ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߋ߬.