ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߋߣߌߕߏ߫ ߊߡߌߟߑߞߊߙ ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫: ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߉ ߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߁߉ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߝߊ߱ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߝߍ߬.

ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߕߊߟߌ߫ ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Benito Mussolini ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Benito Amilcare Andrea Mussolini ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߋߣߌߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1883 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߔߑߙߋߘߊߔߌߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߜ߭ߌߎߟߌߣߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ߥߋߟߑߕߊ߫ ߏߘߌߛߌߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎMussolini Family Crypt, ߛߡߌߕߋߙߏ ߡߋߗ߭ߌߏߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߊߟߋߛߊ߲ߘߙߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߋߘߑߝ߭ߌߗ߭ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߊߙߑߣߊߟߑߘߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߙߊߛ߭ߍߟ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߌߘߊ ߘߊߟߑߛߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߌߘߊ ߘߊߟߑߛߍߙ, ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߌߕߊ߬ ߛߊߙߑߝߊߕߌ߫, ߞߑߟߙߊ ߔߋߕߊߛߌ߫, Bianca Ceccato ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫ߜ߭ߊߟߋߊߖ߭ߏ߫ ߛߌߦߊߣߏ߫, ߊߟߋߛߊ߲ߘߙߊ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, Romano Floriani Mussolini ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, ߌߕߊߟߌߞߊ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ, ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, fascist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊߊߝ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Lausanne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific suffixduce ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊPalazzo Venezia, Villa Torlonia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߡߌߟߊ߲߫, ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1902 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊRepublican Fascist Party, National Fascist Party, Italian Socialist Party, Fasci Italiani di Combattimento, Revolutionary Fascist Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߊ ߞߐ߬ߟߐdark brown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߛߌ ߞߐ߬ߟߐdark brown hair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊFirst marshal of the empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߌߕߊߟߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ, Royal Italian Air Force, Voluntary Militia for National Security ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Benito Juárez ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ, ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Grand Council of Fascism, Accademia delle Arti del Disegno ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲March on Rome, Fall of the Fascist regime in Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Q27443341 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ (ߘߌߞߑߕߊߕߍߙ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߲ߞߋ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ ߟߊߖߌ߰߸ ߦߏ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߙߎߞߊ (ߌ ߘ ߞ) ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߁߀ ߣߌ߫ ߁߉߁߄ ߕߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߌ ߘ ߞ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߋ߲߭ߕߍ߬ߘߍ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߝߴߊ߬ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߌ ߘ ߞ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߲ߞߋ ߜߘߌ ߛߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߌ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߞߌ߲ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߁߉߂߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߞߏ (ߓߐߒߞߕߐߞߏ) ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߛߎ߬ߟߊߖߌ߰ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߙߎߞߙߍߦߟߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߑߙߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ []ߝߓߊ߬ߦߊ]] (ߔߊߔߎߦߊ) ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߟߏߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߜߟߎߞߘߎ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߘߐߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߓߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐߙߑߝߎߙ ߘߐߝߏߘߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߘߌ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ (ߊ ߕ ߌ)߸ ߞߊ߬ ߋߙߌߕߑߙߋ߫ ߣߌ߫ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߟߎ߫ ߓߌߟߊ߬ ߢߐ߲߮ߡߊ߬ ߊߓߛߌߣߌ߫ ߞߏߖߊ߮ ߣߌ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߴߊߟߌߓߊߣߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬. ߁߉߃߆ ߣߌ߫ ߁߉߃߉ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߕߍߝߘߊߟߌ ߟߴߊߛߔߊ߲߫ (ߍߛߑߔߊ߲ߢ) ߝߑߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ ߝߑߙߊ߲ߞߏ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߝߍ߬. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߎߛߏߟߣߌߡߊ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ߞߏ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߑߕߙߋߛߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߟߌߕߐ߲߫ ߕߍߢߐ߲߮ߦߊ ߘߐ߫߸ ߟߏߛߊߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߣߌߗ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߓߐ ߡߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߝߍ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߐߙߑߛ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߣߛߌ߫ ߟߊ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߗߍ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߓߟߋߓߟߋ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߎ߬ߦߊ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߐ߫. ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬߸ ߞߊ߬ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߘߐߝߏߘߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߟߌߟߊ߲߬ߘ ߕߡߍߢߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߖߐ߮ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߟߐߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ  ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫: ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߞߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߛߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߌߓߊߣߌ߫. ߓߊߟߑߞߊ߲ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߐ ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߣߌ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊߣߐ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߔߍߙߟ ߤߊߙߑߓߐߙ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߁߉߃߀ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߲ߞߋ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߍ߬ߜߍ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߁߉߄߃ ߟߊ߫: ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ߟߋߎ߫߹ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߍ߬ߟߑߊ߯ߟߊߡߌߣߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߛߌߟߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߉ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߆ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߅ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߏߘߐߢߌߡߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬: ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߜߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߔߋߕߙߏ߫ ߓߊߘߏߜ߭ߑߟߌߦߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߂ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߟߊߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߜߑߙߊ߲ ߛߊߛߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߌߒߞߎ߲ߠߊ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߝߍ߲-ߍߛߑߍߛ ߛߡߊ߬ߞߍ (ߞߏߡߊ߲ߘߏ) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߝߊ (ߞߏߡߊ߲ߘߏ) ߏߕߏ-ߤߙߊߟߘ ߡߐߙߛ ߓߟߏ߫. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊߕߟߊ߫߸ (ߌߕߊߟߌ߫: ߙߌ߬ߔߐߓߟߌߞߊ߬ ߌ߬ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߊ߬ ߛߏ߬ߛߌߦߊߟ)߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߲߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߟߐ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߞߑߟߙߊ ߔߋߕߊߛߌ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߑߥߌߛ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߞߐ߲ߡ ߞߐ߰ߖߌߘߟߊ ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ ߛߎ߭ ߕߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌߟߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎ߲߫ ߖߡߊ߬ߟߊ߬ߘߍ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊߛߙߋߦߊ ߡߊ߬.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߟߏߣߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ: ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫.
ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߊ߫ (ߓߊ߫)߸ ߙߏߛߊ߫ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫
ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߝߊ߬ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߑߙߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫.

ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߉ ߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߘߏߝ߭ߌߦߊ߫ ߘߌ߬ ߔߑߙߋߘߊߔߌߦߏ߫߸ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߏߙߑߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߙߏߡߊߢ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝ߭ߌߟߋ ߘߎ߬ ߘߎߛߌ ߝߏߙߑߟߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߏ߫. ߤߖߌߟߊ (ߔߟߋߙߍ߲) ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߔߑߙߋߘߊߔߌߦߏ߫ ߣߌ߫ ߝߐߙߑߟߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߘߐߜߍ߫. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߎ߲߭ (ߣߎ߬ߡߎ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߙߏߛߊ߫ (ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߞߏ߫ߡ ߓߋߣߌߕߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߊ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߗ߭ߎߊߙߍߛ ߓߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߐ߮ ߊߡߌߟߑߞߊߙ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߞߏߛߑߕߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߌߟߑߞߊߙ ߞߊߔߙߌߦߊߣߌ߫. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸  ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߊߡߊߟߑߘߏ߫ ߣߌ߫ ߋߘߑߝ߭ߌߗ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߕߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߎ߲߰ߦߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ߓߊ ߡߐ߰ߟߊ߲߬ߘߌ (ߡߐ߰ߘߐ߬ߕߎ߲ߓߎ) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߞߊߙߑߟߏ߫ ߔߌߛߊߞߊߣߌ߫߸ ߜ߭ߎߌߛߔߋ߫ ߡߊߖ߭ߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߌߛߔߋ߫ ߜ߭ߊߙߌߓߊߟߑߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߕߌ߲߫ ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ߕߐ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߘߐ߫) ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊߙߑߟߏ߫ ߞߊߝߌߦߋߙߏ߫ ߣߌ߫ ߡߌߞߊߌߟ ߓߊߞߎߣߌߣ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߐ߬ߕߌ߮ ߜ߭ߊߙߌߓߊߟߑߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߡߊߖ߭ߣߌ߫. ߁߉߀߂ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊߙߌߓߊߟߑߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ ߡߊ߬߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߓߏ߲ߧߊ ߘߌ߫. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߌߕߊߟߌߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߡߊ߫ ߡߊߛߎ߫ (ߟߊߕߎ߬ߓߌ߬) ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߕߎ߬ߓߌ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߐߟߊߝߊ߲ ߝߍ߬. ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߋߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߁߉߀߁ ߠߊ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߣߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߝߣߊ߫.

ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߋߘߊ