ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌDiop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1923 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊThieytou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1986 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎThieytou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, Wolof ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊParis-Sorbonne University - Paris IV ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߡߘߊߞߎ߲ (ߕߍߛ) ߗߋߕߌ߮Marcel Griaule ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭, Q2906738, Q3088532 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߉/ ߁߉߂߃ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߗߌߦߋߌߕߎ߫ ߸ ߖߙߎߓߍߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ .

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߡߌߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߂߃ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߎ߲ߛߊ ߞߊߙߊ߲ ߞߊߡߊ߬. ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߕߞߐ߬ߘߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߊ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ .

ߛ߭ߋߌߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߝߐ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫ ߸ ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߞߎߡߊߘߊߞߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬، ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߣߐߟߊ ߟߊ߫. ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊߕߎ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߁߉߅߄ ߸ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߘߌߞߘߌ߫ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ Nations Nègres et Culture ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ ߝߕߌߡߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߝߕߌߡߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߥߙߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߏ߫ ߤߋߙߋߘߐߕ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߑߕߙߊߓߐ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߘߌߦߏߘߐߙ ߘߋ߬ ߛߌߛߌߟ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߝߋ߲ ߘߌ߫.

ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߕߞߐ߬ߘߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߦߋ߫ ߞߘߌߞߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߓߎ߬ߕߌ߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߥߟߐߝߐߞߊ߲ ߓߍ߯ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߜߘߍ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߡߍߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߓߎ߬ߕߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߞߍ ߥߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫.

ߘߊ߬ߞߊߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ

ߊ߬ ߓߊ߲ ߝߏߘߋߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߬ߞߊߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߈߁ ߠߊ߫. ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߸ ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߟߞߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߞߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ( ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ) ߁߉߇߄ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊߦߌ߬ߙߊ߬ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߞߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߬ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߘߍ߰ߡߎ߲ ߏ߬ ߞߎ߲ߘߏ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߞߊ߬ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߛߓߍߦߊ߫ ߸ ߡߎߞߑߕߊߙ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ (ߋߗ߭ߌߔߑߕ ߝߙߊߏߣߌߞ ߛߓߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߁߭ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߣߌ߫ ߕߋߝߌߟ ߏߓߋ߲ߜ߭ߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߛߍ߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߡߊ߫ ߛߎ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߜ߭ߐ߯ߙ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫.

ߛ߭ߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߓߍ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫

ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁]

  1. Cheick Anta Diop Savane