ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߊߦߍ߬ߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߊߦߍ߬ߟߍ
ߞߍ߬ߟߍ, conquest
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Arab–Byzantine Wars, Muslim conquests ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐNear East ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊRidda Wars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Arab conquest of Egypt, Arab conquest of Armenia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ633 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ640 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲, Byzantine Empire, Ghassanids ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߥߟߊ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߊߦߍ߬ߟߍ (ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: فَتْحُ الشَّام)߸ ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߸ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߞߟߍ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߟߊߕߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߓߌ߬ߟߊߘ ߊ߬ߟ-ߛ߭ߊ߯ߡ (ߛߊߡߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ) ߘߌ߫. ߞߵߏ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎ߯ߕߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬ ߌ.ߡ ߆߂߉ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߆߃߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬: ߊߓߎߓߞߊߙ ߣߌ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߎߣ ߞߊ߬ߕߊߓ ߟߎ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߯ߟߌߘߎ߫ ߓߎ߬ߣ ߊ߬ߟ-ߥߊߟߌߘ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫.

ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߙߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߔߍߙߛߌ߫ ߛߍߛߊߣߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߃߲ ߣߌ߫ ߆߲ ߣߌ߫ ߇߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫; ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߧߊ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߙߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ߞ, ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ []ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ]] ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߇߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ (ߖ߭ߎߘߋ߬߸ ߛߡߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߟߌߟߋ߫) ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߬ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ (ߖߏߛߋߛ «Diocese») ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߙߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߣߋߜ߭ߍߝ߭ ߘߌ߫߸ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߐ߯ߖߌߘߊ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߬ ߦߋߞߏߢߌߡߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߫ ߃߲ ߥߟߊ߫ ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߬ ߕߍߙߑߕߌߦߊ߫. ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߜ߭ߛߊߡߌߘߛ ߛߌߡߊߗߏߛ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߙߏߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߘߊ߫ ߆߀߃ ߟߊ߫߸ ߔߍߙߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߞߐߛߑߙߏ߫ ߂߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߟߍߛߕߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߎߕߌ߬ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߕߐ߫ ߤߍߙߌߞߑߟߎߛ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߆߂߈ ߖߐ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߙߏߡߍ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ (ߥߟߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߙߏߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫)߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߔߋ߬ߘߋ߲߬ߞߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߛߌ߯ߙߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߕߌߏߗߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߕߋߟߋ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߍߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬. ߞߐ߰ߖߌ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߟߍ߬ߛߕߌߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫.

ߛߌ߯ߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߡߍ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߠߎ߬. ߟߐ߬ߘߎ߯ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߛߌߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫. ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߡߊ߲ߛߊߓߏ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߓߏߛߑߙߊ߬. ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߓߊߟߊ߬ ߓߎ߬ߣ ߊ߬ߟ-ߊߌߤߊߡ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߤߋߙߊߞߑߟߌߎߛ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊߛߊߣߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߝߊ ߘߏ߫ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߜ߭ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߛߎ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߬, ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߔߍߙߛߌ߫ ߛߍߛߊߣߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߝߊ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߖ߭ߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߛߌ߫ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߟߌߟߌ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߡߎ߯ߕߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߆߂߉ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߝߍ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߯ߕߊ߬߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߓߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߞߙߊߞ߸ ߞߙߊߞ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫, ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߋߕߌߦߍ߲߫ ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫, ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߐ߬ ߜ߭ߛߊߣߌߘ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊߛߏ߬ߙߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߟߌߘ ߓߎߣ ߊ߬ߟ-ߥߊߟߌߘ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߛߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬.

ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߤߖߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߆߃߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߎߛߊ߯ߡߊ߬ ߓߎ߬ߣ ߖ߭ߊߦߑߘߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߑߞߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߎߛߊ߯ߡߊ߬ ߓߎ߬ߣ ߖ߭ߊߦߑߘߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߯ߕߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬, ߎ߬ߛߊ߯ߡߊ߬ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ߬ߘߋ߲߫ ߖ߭ߊߦߘߌ߫ ߓߎ߬ߣ ߤߊߙߌߛߊ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߎ߬ߛߊ߯ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߆߃߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߘߌ߫, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߆߃߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߘߌߞߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߓߘߍߓߘߍ߬ߟߌ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߛߌ߰ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߟߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߤߌߖߙߌ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ߣߌ߬ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߤߌߖߙߌ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߁߈ ߠߊ߫ ߆߃߃ ߟߊ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬.

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߘߌߞߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߥߊ߬ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߝߐ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫; ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߜߋ߬ߙߋ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫, ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߞߊ߯ߟߌߘ ߓߎߣ ߊ߬ߟ-ߥߊߟߌߘ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.