ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߺߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߺߊ߫.
ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߁߉߁߉ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬.
ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߺߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Dinah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1830 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1897 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫. ߊ߬ ߟߊߡߐ߰ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߏߦߊ߫ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߓߺߊ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߦߎߙߺߊ߫ ߕߊߥߍߺߟ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌ߰ ߟߺߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߡߙߊ߬ߘߊ)ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߈߈߅ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߠߊ߫ ߣߊߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ (ߣߌߣߋ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫). ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߓߊߟߋ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߕߊ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߋ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊߓߐߟߌ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߈߈߉ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߎߓߋߛߏ (ߔߊ߬ߙߺߌ߫). ߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߢߎ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃߂ ߕߊ߬. ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐ ߞߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߙߑߛߍߺߦ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߟߌߦߐ߲߫ ߜߙߋߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߝߊߓߍ߯ߙ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬. ߁߈߈߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߸ ߘߌߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ߫ ߝߏ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߟߌߺߛ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߦߺߴߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߊ߬ ߣߺߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬. ߊ߬ ߢߣߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߞߊߕߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߍߝߍߺߟ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߝߙߎߕߎ ߦߙߐ ، ߣߺߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߎ߳ߛߑߕߋߺߝ߭ ߍߝߍߺߟ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫. ߟߊߕߍ߲ ߘߐ߫ (ߕߎ߯ߙߑߍߝߍߺߟ) ߌ ߓߘߺߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߓߊ߱ߘߌ߬ ؟ ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߺߊ ߔߍߙߛߌߞߊ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߝߊ߲߫ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߺߴߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߺߵߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߋߟߌߖ߭ߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߊߙߑߘߌ߫ ߞߊߙߑߣߺߏ߫ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߕߊ߯ߟߌ ߢߍ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ : ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߍߝߐ ߞߍ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ، (ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߺߔ ߝ߭ߍߙߑߘߊ߫ ߓߊߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߙߌߛߑߕߊߺߏ߫ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬) . ߞߊߞߊ߲ߘߋ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߺߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߌߣߋ߫ ߓߊߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߕߐߞߎߓߊ߫ ߘߐߛߎ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߺߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߐ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߊߟߎߕߊߦߌ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߎߡߕߊߦߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߜ߭ߊߕߊߦߌ߫. ߟߊ߬ߥߛߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߺߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߞߟߋ߬ߦߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߌ ߦߺߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߒ߬ߘߐ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߒ߬ߞߺߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߏߔߌߗ߭ߺߋ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߍ߲-ߟߎߌߛ (ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫) ߞߺߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߯ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐߡߐߒߕߋߦߊ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߎߙߙߎ߫ ߒ߬ߞߺߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߋ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߊ߲ ߥߊߘߌ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߘߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߞߐߙߍ ߝߣߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߐߛߊ߯ߘߺߴߊ߬ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߺߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲-ߟߎߌߛ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߁߈߉߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊߟߎߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߺߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߺߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߬ ߖߊߟߏ߫.

ߡߊ߬ߕߋ ߥߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߕߋ ߥߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߯ߣߊ߬ ߛߊߟߌߝߺߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߖߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉ߔ߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫ ߛߍ߲-ߟߎߌߛ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߣߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߫ ߘߐ߫ ߝߏߟߌߟߊ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߕߌ߯ ߈߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߅߈߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊߟߌ ߦߡߙߊ߬ߘߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߐߞߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛ߭ߊ߲ߔߊߢߌ߲߫ ߣߌ߫ ߘߊߙߑߘߊߣߍߺߟ ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߖߟߊ߬ ߝߙߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߁߉߉߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߠߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߕߊ߬ ߕߎߡߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬.