ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Kwame Nkrumah (1961)

ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߁߉߀߉ - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߇ ߁߉߇߂) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߞߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫[߁]. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߸ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߣߌ߲ߣ ߖߐ߮ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߂ ߟߊ߫.

ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ, ߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Kwame Nkrumah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1909 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߒߞߙߏߝߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1972 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߓߎߞߊߙߍߛߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߜߏ߬ߟߏ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ, ߘߌߦߊߞߘߎ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߗߍ߯ߓߏ߲ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬, ߊߞߙߊ߫, ߒߞߙߏߝߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߜ߭ߡߊߟ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬, ߛߊߡߌߦߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬, ߛߋߞߎ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߲ߕߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߞߊ߲, ߒߖ߭ߍߡߊ߫ ߞߊ߲, ߝߊ߲ߕߌ, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ, ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ, ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߖߊ߯ߓߘߊ ߟߌ߲ߞߏߟ, ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ, ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ, ߊߗߌߡߏߕߊ߫ ߛߑߞߎߟ, ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific suffixߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊElmina, Axim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߙߎߞߊ, ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫1960 Ghanaian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߌߛߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partner in business or sportDavid Wilberforce Kwami Dawson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Conference on Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߘߊ߮ ߜߘߋߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊAfrica Must Unite ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Phi Beta Sigma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߟߋߣߌ߲ߣ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic, ߏ. ߍߙ. ߕߊ߲ߓߏ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰߯ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ, Collar of the Order of the White Lion, Grand Cross of the Order of Polonia Restituta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Ghana Place Names URLhttps://sites.google.com/site/ghanaplacenames/places-in-perspective/birthplaces#h.gb1ksetz76dk ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ (ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߜߊ߯ߣߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸  ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߖߋߞߎ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߱ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߣߐ߬ߡߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߏߟߊߘߍ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߦߊ߬߸ ߊ߫  ߏ߬ ߞߍ߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߍ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߢߊ߬ߕߊ ߘߌ߫


ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߉ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߒߞߙߏߝߎߟ߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߌ߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߒߞߙߏߝߎߟ ߕߘߍ߬ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߖ߭ߋߡߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߝߊ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߝ ߊߛߌߣߌߎ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߟߊߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸  ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߡߍ߲ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߖߛߎ߬ ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߥߊ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬, (ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߌ߫ ߛߌߦߊ). ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߒߥߌߦߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯) ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߕߣߌߖߊ߫ ߏߓߙߌ߫ ߊߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߒߞߙߎߡߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߡߛߏ߬ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߛߎ߮_ߎ߯_ߛߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߊ߯ߌߡ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߔߊ߲ߦߌ߲߫ ߞߏ߬ߝߌ ߒߥߌߦߣߊ߫ ߒߜ߭ߟߏߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒߞߙߏߝߎߟ߸ ߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊߛߏߣߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߊߙߑߞߎߥߊ ߒߛߎߥߍߡ ߞߐߟߊ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏߔߊ߲ߦߌ߲߫ ߒߜ߭ߟߏߡߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߞߊ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߇ ߟߊ߫.

ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ (ߓߊ߫) ߓߟߏ߫ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߤߊߟߝ ߊߛߣߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ ߕߎߓߊߓߎ߫ ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߗ߭ߋߐߙߗ߭ ߝߌߛ߭ߍߙ߸ ߏ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߒߦߊߣߌ߲ߓߊ߫ (߁߈߇߆ / ߇߇ - ߁߉߇߉) ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߁߉߀߉ ߟߋ߫ ߟߊ߫, ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߒߦߊߣߌ߲ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߛߎߥߍߡ ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߦߋ߫ ߒߜ߭ߏߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߍ߯ߟߐ߮ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߝߘߎ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߝߊ߬ ߓߟߏ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߟߋ߬ ߈ ߘߝߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߒߥߌߦߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߘߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߒߜ߭ߟߏߡߊ߫.

ߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁0 ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲-ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߁߉߂߅ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ߦߊ (ߌߛߟߊߞߦߊ) ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߗߋߕߌ߯ ߙ߭ߝ߭ߋߙߊ߲ߘ ߊߟߍߞ ߜ߭ߊ߯ߙߑߘߌ߲ ߓߑߙߊ߭ߛߋ߫ ߞߴߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߞߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊߗߌߡߋߕߊ߬ ߘߌ߫)߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫. ߝߑߙߊߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬߸ ߛߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߗߋߝߊ ߛߙߍߞߍ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏߟߎ߲ߓߌߦߊ߫߸ ߞߑߥߋߜߑߦߌߙ ߊߜ߭ߑߙߋ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߡߊߙߑߞߎߛ ߜ߭ߊߙߑߝ߭ߋ߫ ߡߙߌߘߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߍߓ ߘߎ ߓߏߥߊ, ߊߜ߭ߑߙߋ߫߸ ߝߑߙߊߛߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߊߗߌߡߏߕߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߋ߬߸ ߞߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߘߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߋߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߴߊߗߌߡߏߕߊ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߋߟߑߡߌߣߊ߫ ߁߉߃߁ ߠߊ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߏ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߊߞߑߛߌߡ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊߞߑߛߌߡ ߠߋ߬߸ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߠߊߖߌ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߖ߭ߌߡߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋ߲߭ ߠߋ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߌ߫߸ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߁߉߃߃ ߟߵߊߡߌߛߊߣߏ߫. ߢߣߊߡߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߌߛߦߊ ߡߊ߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߒߣߊ߲ߡߑߘߌ ߊߖ߭ߞߌߔߊߙߑߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߊߗߌߡߏߕߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߊߖ߭ߞߌߥߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߓߊߟߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߏ ߘߐߞߕߌ߫. ߊߖ߭ߞߌߥߋ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗߌߛߑߕߊ߬ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫, ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߦߋ߲߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߛߙߊ ߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߙߐߝߍ߫, ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߓߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߖߐ߲ߣ ߤߊ߲ߙߌߞ ߞߑߟߊ߯ߙߞ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁0 ߡߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߐ߭ ߕߐ߭ ߞߊ߲߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߊ߬ ߬ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߁߉߃߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߲ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫߸ ߛߊ߲߬ߕߟߊ߬ ߛߙߊ ߘߝߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߥߏߘߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߐ߮ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߓߟߏߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߘߎ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߞߴߊ߬ ߕߐ߱ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߣߌ߫ ߟߑߝ߭ߊߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߘߎ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊߡߎ߲ߘߐߞߏ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߔߍ߲ߣ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߠߊ߫ ߥߌߟߑߦߊߡ ߌߝ߭ߙߍߕ ߥߌߟߑߡߊ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߎߡߟߊ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ (ߊߞߊ߲) ߠߊߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫.

ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߕߐ ߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߤߊ߯ߙߑߟߍߡ ߠߋ߬߸ ߢߣߊߡߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߣߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߑߟߊ߯ߙߞ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ (ߣߝߊ߬ߡߊ) ߘߌ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߤߊ߯ߙߑߟߍߡ ߛߌߟߊߓߊߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߟߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫߸ ߤߊߙߑߟߍߡ ߝߏ߲߬ߘߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߓߊߟߐ߫ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊߙߑߕߎߙ ߙߋߘ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߌߙߊ ߞߍ߲ߔ. ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߞߊߙߑߟߐߛ ߞߎߞ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߟߊߓߐߟߊ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ ߗߋߛߓߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߓߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߛߎߖߌ߫ ߊߓߘߎߟ ߤߊߡߌߘ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ ߓߊ߯ߙߊ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߛߏߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߊ߲߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߘߐߜߍ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߭ ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߘߍ߭ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߙߎ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߋ߬߸ ߤߊ߲߯ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌߦߊ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߜߊ߬ߙߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ߸ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐߛߎ߫ ߊ߬ ߝߐ ߡߊ߬߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߘߐ ߋߜ߭ߑߙߋ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߁߉߂߉ ߟߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߜ߭ߑߙߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߛߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߮ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߢߊ߬ߕߣߐ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߡߊߓߏ߲߬ߢߊ߬ߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߦߟߌߦߌߘߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߓߴߊ߬ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߌߛߊߣߏ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫, ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߞߐ߮ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ … ߒ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߏ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߝߐ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߙߌߣߌߘߊߘߑߞߊ ߡߊ߬ߙߌߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌ ߍߟ ߍߙ ߖߋߡߛ ߝߍ߬ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߬߫ ߞߘߐ ߙߦߊ߫ ߘߎߣߊߦߋߝ߭ߛߑߞߦߊ߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߜ߭ߑߙߋߛ ߟߌ ߓߏߜ߭ߛ ߟߎ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߑߙߏߕߛߑߞߌߛߑߕߍߛ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߋߡߛ ߦߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߕߏ߯ߝߏ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߍ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐߞߕߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬. ߖߋߡߛ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߗߋߛߓߍ ߞߣߐ߫ ߖߌߐߙߑߖ ߔߊߘߑߡߏߦߙ ߦߋ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߙߌߣߌߘߊߘ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߘߋߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߟߋ߬. ߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߓߊߞߍ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬.


ߟߐ߲ߘߐ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬߸ ߆߀ ߓߐ߯߯ߙߜ߭ߑߟߋ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߍ߲ߕߎߛ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ (ߟߐ߲ߘߙ)

ߓߐ߯ߙߑߟߋ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߆߀߸ ߞߍ߲ߕߌߛ߭ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߬ ߁߉߄߅ ߣߌ߫ ߁߉߄߆ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߰ ߦߙߐ ߡߍ߲. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ (ߟߐ߲ߘߑߙ) ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߟߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫, ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߍߘߐߕߦߊ (ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬) ߓߊߖߎ ߡߊ߬߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߛߊߞߍߟߊ ߋ ߖߌ߭ ߋߦߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫, ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߒ ߧߋ߫߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߢߣߊ߫ ߦߟߌ߫ ߛߌ߲ߡߟߊ߫ ߘߌ߫. ߖߋ߬ߓߟߌ߬ ߖߏߣߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߰. ߒ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ߫ ߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߊ߲߬ ߓߊߞߍ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊߖߊ߲߰ߧߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߓߐߒߝߘߎߘߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߜߑߙ߭ߋߑߛ ߌ߲ߣ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬.ߔߊߘߑߡߏߦߙ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߗߌߛߑߕߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߅-߁߉ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊߓߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߡߊߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸  ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߕߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߏ ߟߊ߬ߝߐ ߞߍ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ߦߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߡߊ߸ ߥߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߏ߬ߧߊ߬ߕߊ ߥߍߓ ߘߎߓߏߥߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߤߊߛߑߕߌ߲ ߓߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒߦߛߊߟߊ߲ߘ (ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߟߊߥߌ߫ ߘߌ߫)߸ ߖߏ߬ߡߏ ߞߋ߲߬ߦߊߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߓߊߝߋߣߌ߫ ߊߥߟߏߥߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫. ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߟߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߕ ߊ ߝ ߞ)߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ (ߕ ߊ ߝ ߞ) ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߟߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߦߋ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߣߌ߫ MI5 ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕ ߊ ߝ ߞ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߘߑߡߏߦߙ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߛߊ߯ߙߑߞߏ߬߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߌߟߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߎ߲߭ߦߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߞߙߊ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߘ߭ߍ߬ ߛߊ߯ߙߑߞߏ߬ ߏ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.


ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߏߟߘ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲

ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߁߉߄߆ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߬ߟߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߝߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߜ߭.ߞ.ߓ.ߘ). ߜ߭.ߞ.ߓ.ߘ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߙߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊߞߏ ߊߖߋߌ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߛߌ߲ߒߠߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜ.ߞ.ߘ.ߓ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊ߬߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߘߏ߲߫ ߘߊ߫ ߍߡ ߝ߭ߋ߫ ߊߞߙߊ߫ ߞߣߐ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߇ ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߘߊ߬ ߞߙߎ߫߸ ߤߙߐߘߎ߯߸ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߍ߲ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߐ ߡߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߊߙߞߑߥߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߊߞߍߘߊ ߟߊ߫ ߛߐߟߕߑߔߐ߲ߘ߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߉ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫  ߞߙߎߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸. ߛߊ߫ ߜ.ߞ.ߘ.ߓ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߖ.ߓ ߘߊ߲ߞߎߥߊ߫ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߜ.ߞ.ߓ.ߘ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫. ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߢߊ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߛߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫ ߟߊ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߛߎ߬ߟߊߝߌ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊߙߊߓߎ߫ ߡߣߐߓߏ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߄߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲߫ ߝߎߣߎ߲߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ߬ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߞߐߘߍ߫. ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߡߐ߰ ߆߃ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߎߥߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߛߋ߭ߝߍ߬ ߊߞߙߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂0 ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߊߦߌߣߌ߲ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬. ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߞߙߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫. ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߓߌߙߑߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊߘߍ߲߰ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߊ ߞߊߘߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߜ ߞ ߘ ߓ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߎߥߊ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߓߌߜ߭ ߛߋߞߛ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߍߟߊ ߘߏ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߥߛߎߓߏ߲ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߆ ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߥߊ߫ ߟߊߥߑߙߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߁߉߄߈ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߎ߲߫ ߘߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߜ ߞ ߘ ߓ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ߒߞߐ ߡߊ߬ ߊߞߙߊ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ߬ߟߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߟߊߘߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬, ߏ߬ ߜߎ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߕߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߘߊ (ߝ.ߛ.ߘ) ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜ ߞ ߘ ߓ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߫߸ ߞߊ߬ (ߛߍߟߝ ߜ߭ߐߝ߭ߊߡߍ߲ߕ ߣߐ߬ߥ) ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߯ߟߊ ߡߎ߬ߕߎ߲߸ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߝ.ߛ.ߘ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߘߐ߫ ߡߛߏ ߟߎ߬. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ߛߓߍ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ ߞ ߘ ߓ ߓߟߏߕߍ߭ ߕߛߋ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ (ߝߑߙ߭ߌߘߐߡ) ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬߸ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߘߐ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲߸

ߊ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߮ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ (߁߉߅߇-߁߉߆߆)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߥߟߏ ߞߊ߬ ߓߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ߸ ߛߊ߬ߦߊ߸ ߓߊߘߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߯ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߐߦߌߘߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߒ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ enwiki ߟߋ߬ ߡߊ߬