ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߎߓߞߊߙ ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ (߁߉߂߅ - ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߉߇߇) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ.ߞ.ߘ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߁߉߆߄ ߣߌ߫ ߁߉߇߂ ߕߍ߫.

ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1925 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁ ߕߙߊߓߊ 1977 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߮, ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߥߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߕߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߡߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋߟߌ߬ ߖߊߟߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߥߌߟߑߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߎ߲ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߊߞߐ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߅߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߝߣߊ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍߛ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߕߏߣߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫߸ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߬ (ߓߋߣߍ߫). ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ (ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫)߸ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫).

ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ (ߕ.ߊ.ߝ) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߞߍ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߞߊ߲ߘߟߌ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߢߐ߫ ߁߉߆߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߁߉߆߁ ߕߙߊߓߊ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߁߉߅߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߁߉߆߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߡߊ߬ ߊ.ߞ.ߘ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߘߝߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߡߙߌ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߁߉߆߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߁߉߇߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߍ߫[߁].


ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬: ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߐߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫; ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߝߴߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ ߞߊ߲߫, ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߌ߰ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ ߞߊ߲߬. ߒߖ߭ߏ߯ ߋߞߊ߲߫ ߜ߭ߊߞߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫[߂].


ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߁߉߆߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߁߉߇߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߕߋߟߌ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߆߅ ߝߏߓߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߙߍ߬ ߣߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߊ.ߞ.ߘ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬.

ߕߋߟߌ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߖߎ߰. ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߓߋ߭ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫. ߊ.ߞ.ߘ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߊߟߌߖ߭ߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߊ߬ ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ (ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫) ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߐ߫.

ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߹ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߏ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫߸ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߓߐ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊߝߙߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫. ߕߋߟߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ.ߞ.ߘ ߘߐ߫.

ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊߟߏ߫ ߕߋ߬ߟߌ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߒߖ߭ߏ߯ ߋߞߊ߲ߜ߭ߊߞߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߂ ߟߊ߫, ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ.ߞ.ߘ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߕߋߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߁߉߇߂ ߟߊ߫. ߊ߬߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߖߌ߰ߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫.

ߕߋߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߫ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߟߋߥߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߊߟߏ ߕߋ߬ߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ߸ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌ߲߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ ߓߍ߯ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߞߕߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫.

ߕߋߟߌ߬ ߟߊߟߌ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߕߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߟߌ߰ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߋߟߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌߟߊߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߴߊ߬ ߞߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߝߐߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ ߏ߬ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊߟߏ ߕߋ߬ߟߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߈ / ߁߉߇߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߓߌߘߊ߲ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋߟߎ߬ ߘߐߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߋߟߌ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߕߋߟߌ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌ ߞߘߐ߫. ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߕߋߟߌ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߟߊߛߙߋߦߊ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߘߝߊߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߟߏ߫. ߥߛߎߘߋ߲߫ ߅ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߌ߲ (ߖߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ) ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ߁߉߇߇ ߟߊ߫: ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬߸ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߊߙߌ߫߸ ߊߟߌߎߣ ߘߙߊ߬ߡߍ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߤߛߊߣ ߖߊߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫. ߊ.ߞ.ߘ ߡߴߊ߬ ߣߌߟߊߝߌ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߕߋߟߌ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߏ߯ ߓߘߍ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߬ߘߊ ߤߊߞߟߌߡߊߖߌ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߡߊ߬߸ ߊ.ߞ.ߘ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬. ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߘߝߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߡߙߌ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߋߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ ߕߊ ߘߐ. ߕߋߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫߸ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߫. ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ ߒߖ߭ߏ߯ ߋߞߊ߲ߜ߭ߊߞߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߙߘߏߖ߭ߌ߫ (ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߥߋ߫) ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߊ߲߫.

ߕߋߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߸ ߕߋߟߌ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫. ߞߏ߫ ߕߋߟߌ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߖߋߕߌ߯ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ (ߥߊߟߌߘߊ؟) ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߢߐ߲ߦߋ߫ ߝߟߐ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߏߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫, ߏ߬ ߛߋ߫ ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ (ߛߓߍߟߌ߫) ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߲ ߧߋ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߋߟߌ߬ ߖߊߟߏ߫ ߞߏߝߐ߫߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߥߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߙߋ ߦߋ߫ ߊ.ߞ.ߘ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬ ߛߐ߲߭ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫, ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߴߊ߬ ߛߐ߲߭ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߦߴߊ߬ ߢߊ߲߭ ߘߐߝߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߓߊ߰ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߋߟߌ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫: ߦߏ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬.

  1. ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎߙߋ߫ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ «RTG» ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߣߍ߫.
  2. ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߎߕߎߓ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫: «mamadifin diane» ߠߊ߫