ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߁߈߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (߁߈߈߂-߁߈߉߁) ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ ߟߎ߬. ߁߈߈߂ ߢߍ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬
ߥߙߎߣߍ, ߥߙߎߣߍ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1894 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߡߊ߬ߙߑߛߊ߬ߦߌ߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߀′߃߃″N ߁߃°߄߂′߄߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬People's Revolutionary Republic of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊImamate of Futa Jallon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date1958 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߈߉߁ ߠߊ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߔߐߙߑߕߏ߫ ߣߝ߭ߏ߫ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߓߋߣߍ߫. ߁߈߉߄ ߠߊ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ ߟߎ߬߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߟߎ߫ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߣߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߘߍߘߍ߲ߒߝߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߯ߟߊ ߞߘߐ߫. ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߘߊ߬ߤߏߡߍ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ, ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫, ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߯ߟߊ ߞߘߐ߫.

ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ ߞߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌߘߐ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߰ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߝߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߘߐ߬ߝߐ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߭ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ