ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߊ߬ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߆′߅߄″N ߁߀°߃߄′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mali/Kayes.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߌߣߋߖߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ ߛߋ߯ߦߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߘߐߕߟߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߘߊ߬ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߂߀߇߆߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄߆߆߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁ ߉߉߆ ߈߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߣߌ߲ߞߋ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߛߏ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

ߓߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫: ߦߏ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲߸ ߓߊߝߌ߲ߓߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߐߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߝߋߟߎ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ (ߞߊ߬ߦߋ߫ ߛߏ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫)߸ ߜ߭ߎߣߊ߬ ߛߎߙߎ߲ߘߎ (ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߘߐ߫)߸ ߕߟߊߙߌ߫ ߥߎ߬ߙߎߥߎ߬ߙߎ (ߖߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߙߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫)߸ ߡߊߜߌ߫ ߣߌ߫ ߘߙߐ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬[߁].

ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߲߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߫߸ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫߸ ߢߏ߯ߙߏ߫ ߘߎ߫ ߛߊߤߍߟ߸  ߖߋߡߊ߫߸ ߦߋߟߌߡߊߣߋ߫߸ ߛߊ߯ߖߐߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߢߍ߬ߓߊ߫߸ ߓߊߝߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߔߊߙߞ ߣߌ߫ ߓߎߞߟ ߘߎ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲߫ ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߔߊߙߞ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫.

ߞߏ߰ߙߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߞߏ߰ߙߌ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߏ߰ߙߌ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫:

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

߁߈߅߅ ߟߊ߫߸ ߟߎ߬ߥߌߛ ߝߘߍߙߓ (ߝߊߕߙߊߓߊ߫) ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߡߍ߲ ߘߟߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߓߟߏ߫ ߁߈߅߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߬ߞߊ߫ ߛߋߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫. ߁߈߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫.

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊߟߌ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊߊ߬ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߛߏ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߦߙߐ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ߓߍߣ ߞߵߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߝߋ߬ ߞߎߘߊ ߟߐ߯ߞߏ (ߦߙߌ߫ ߞߏ) ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߁.߀ ߁.߁ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ (English Wikipedia) ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬