ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߃ ߕߙߊߓߊ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߍ߬ߣߍ߫ ߛߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߌ߬ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߝߍ߬ ߁߉߆߂ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߏ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߘߣߊߣߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫.

߁߉߇߃ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߇߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߍ߬ ߁߉߇߅ ߣߌ߫ ߁߉߇߆ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߁߉߇߇ ߣߌ߫ ߁߉߇߈ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߈߆ ߣߌ߫ ߁߉߈߇ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߌ߫.

ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߞߊߙߌ ߞߓߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߣߐߡߊ߬: ߁߉߇߈ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߛߌߣߍߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ߫ ߘߐ߲ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁ ߣߌ߫  ߞߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬. ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߙߐ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫: ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߟߐ ߁߉߈߁ ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߂߀ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߂߲ ߞߍ߫ ߁߉߈߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߆ ߣߌ߫ ߁߉߈߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߁߉߈߇ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߣߴߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸

ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߞߊߙߌ ߞߓߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߟߐߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ، ߊߙߊߓߎ، ߝߎߟߊߞߊ߲ ، ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߙߎߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫:

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߙߍߘߍ
ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߕߐ߮ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߁߉߉߃
ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߛߙߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߣߊߡߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊߣߌ߲ߓߊ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߞߊ߲߬ߝߐ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߊ߬ߝߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߥߊ߲߬ߞߙߊ߬ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߘߐߝߐ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߂߀߀߃
ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߁߉߉߃

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߞߊߙߌ ߞߓߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߁߈ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߂߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߙߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߟߊ߫.


[߁]

  1. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߠߋ߬