ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߞߓߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߘߎߓߊߖߋߓߌ߫ ߣߌ߫ ߛߣߊ߬ߓߊ߫ (ߛߏ߬ߜߍ߬ߕߌ߮) ߛߌ߬ߛߋ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߁߉߉߄ ߠߊ߫.

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫: ߦߏ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ (ߞߏߟߍߖ߭) ߞߍ߫ ߍߙߑߣߍߛߑߕߏ߫ ߛ߭ߋ߬ ߖߋߝ߭ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߟߌߛߋ) ߞߍ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߊ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߘߊ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗ߭ߎ߬ߟߎ߳ߛ ߒߢߙߋߙߋ߫ ߟߊ߫ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߏߟߏ߲ (histoire de relations internationales) ߠߊ߫، ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ (ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ «tres bien»)[߁].

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߬ߙߌ߫߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫
ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߁߉߉߈ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߝߍ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߓߟߏߞߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫. 

߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ (ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߒߞߏ) ߝߍ߬ ߞߛߌ߬ߘߎ߯، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߞߣߐߘߐߘߌ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߜߏ ߏ߬ ߟߋ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߀߃ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߊ߬߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ߫ ߝߙߋ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫.

ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬: ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߐߞߊߕߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߁߂ ߘߝߊ߫߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߓߍ ߦߴߌ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬[߂]:

 • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߯ߞߏ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߝߊ߬ߓߊ (ߞߐߜߍ߫ ߂߅߃)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ: ߂߀߁߆.
 • ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ : (ߞߐߜߍ߫ ߂߀߄)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ: ߂߀߁߆[߃].
 • ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲ : (ߞߐߜߍ߫ ߈߀)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ : ߂߀߁߇.
 • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߏ߯ߦߊߟߌ : (ߞߐߜߍ߫ ߃߂)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ : ߂߀߁߇.
 • ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߫ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫: (ߞߐߜߍ߫ ߅߅)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ : ߂߀߁߈.
 • ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߜߋ߬ߙߋ: (ߞߐߜߍ߫ ߈߇)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ: ߂߀߁߈.
 • ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐߕߏ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ : (ߞߐߜߍ߫ ߁߁߈)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ : ߂߀߁߉.
 • ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲: ߉߲. (ߞߐߜߍ߫ ߁߄߀)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ : ߂߀߂߀.
 • ߓߍ߯ߦߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ : (ߞߐߜߍ߫ ߁߃߀)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ ߂߀߂߁.
 • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߯ߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ (ߊ߬ ߛߓߍ ߦߴߌߘߐ߫).
 • ߌ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߏ߮ ߞߏߛߐ߲߬: (ߊ߬ ߛߓߍ ߦߴߌߘߐ߫).
 • ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߝߊ߬ߓߊ (ߞߐߜߍ߫ ߁߃߀)، ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ ߂߀߂߂.
 • ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߦߝߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ (ߊ߬ ߛߓߍ ߦߴߌߘߐ߫).

ߛߘߊߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߞߝߊ߫ ߛߓߍߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߞߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐߓߘߐ߬ߓߘߐ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߞߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߞߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫.

ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌߒߞߏߘߐ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߂߀߂߀ ߣߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌߒߞߏߘߐ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫, ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߞߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߘߞߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߟߊߓߐ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫[߄].

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߎ߬ ߕߍ߫
 2. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫
 3. [߁] ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲
 4. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߌߒߞߏߘߐ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߞߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߐ߫, ߦߏ߫: (CNN, BBC, RFI)