ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ /ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߅ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫, ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߎߛߵߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߘߏߠߊߙߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߐߙߑߓߐߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߂߲ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߔߊ߲ߕߋߐ߲߫ ߛߐߙߑߓߐߣ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߁ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߣߊߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߘߐ߬ߞߕߌ߬ߘߊ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߐߝߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߊߝ߭ߊߙߑߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜߙߋߡߊߕߍ߯ߟߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߌߢߍ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߘߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬
 • ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߜߍߓߏ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߗߋߕߌ߮ : ߁߉߈߆ - ߁߉߉߂
 • ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߢߊߞߎߘߦߊ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ: ߁߉߉߂ - ߁߉߉߅
 • ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߛߌ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߟߊ߫.
 • ߁߉߉߆ - ߁߉߉߈: ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߏߕߌ߮ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ .
 • ߂߀߀߉:ߣߘߐ߬ߖߍ߯ߙߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ.
 • ߂߀߀߉: ߓߘߊߡ ߛߌ߲ߘߌ(ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߜߍߓߏ߲)
 • ߂߀߁߁ - ߂߀߁߃: ߞߏߕߌ߯ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߍߞߌߦߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫.
 • ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮: ߂߀߁߄
 • ߁߉߉߉ ߸ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߁߀ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߔߑߟߎ߳ߛ ߘߌ߲ߘߌ߫(ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ)
 • ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߟߎ߫ ߖߌ߱ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ (ߔߊߘߍߛ).

ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߖߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫.
 • ߁߉߈߄ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߫ ߔߌߙߎ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߤߏߞߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߟߏߟߊ߲ߞߎ߲ߕߌ߮ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߅ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߘߏߥߊ߯ߙߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߐߙߑߓߐߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߂߲ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߔߊ߲ߕߋߐ߲߫ ߛߐߙߑߓߐߣ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߁ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߣߊߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߘߐ߬ߞߕߌ߬ߘߊ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߐߝߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߊߝ߭ߊߙߑߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜߙߋߡߊߕߍ߯ߟߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߌߢߍ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߘߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬
 • ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߜߍߓߏ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߗߋߕߌ߮ : ߁߉߈߆ - ߁߉߉߂
 • ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߢߊߞߎߘߦߊ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ: ߁߉߉߂ - ߁߉߉߅
 • ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߛߌ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜ߭ߊ߬ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߟߊ߫.
 • ߁߉߉߆ - ߁߉߉߈: ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߏߕߌ߮ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ .
 • ߂߀߀߉:ߣߘߐ߬ߖߍ߯ߙߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ.
 • ߂߀߀߉: ߓߘߊߡ ߛߌ߲ߘߌ(ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߜߍߓߏ߲)
 • ߂߀߁߁ - ߂߀߁߃: ߞߏߕߌ߯ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߍߞߌߦߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫.
 • ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮: ߂߀߁߄
 • ߁߉߉߉ ߸ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߁߀ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߔߑߟߎ߳ߛ ߘߌ߲ߘߌ߫(ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ)
 • ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߟߎ߫ ߖߌ߱ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ (ߔߊߘߍߛ).

ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߖߌߝߊ߫ ߝߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫.
 • ߁߉߈߄ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߫ ߔߌߙߎ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߤߏߞߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߟߏߟߊ߲ߞߎ߲ߕ ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ