ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߊߙߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߜ߭ߊ߲߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߓߘߊ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߊ߬-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲߫ ߡߍ߲ߞߍ߫ “ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߍ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߌ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߸ ߞߣߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߙߌߣߊ߬ ߁߂߃߅ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ، ߏ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ ߺ ߞߊ߲߬ ߺ ߝߎߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߝߎߞߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߊߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߘߊߝߍ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߴ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߦߋ߲߫ ߠߋ߬߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߊ߲߬ ߣߊ߬ߞߊ ߁߂߃߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߎ ߞߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߜ߭ߘߌߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߡߊ߲ߛߊ ߞߍ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߌߣߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ “ ߜ߭ߘߌߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߛߋߟߌߓߊߓߌ߫ ߘߌ߫ “ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߣߊߙߋ߲߫ ߡߊ߬ߜߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߗߋ߬ߖߎ߯ ߘߋ߲ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߃ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫” ߞߏߟߏ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊߙߎ߫” ߏ߬ ߂ ߓߍ߯ ߕߍ߬ߘߍ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߂߅߅ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫ ߘߐ߬، ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߬ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯߸ ߞߵߊ߬ ߛߎ߭ ߞߐߙߍߞߐߙߍ ߓߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏ߫ ߘߏ߫ ߟߵ ߏ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߊߝߍ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߫ ߝߍ߬.

=== ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߎ߬ߟߞߎߣߍ߲߫ ߟߋ߬

ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

===ߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫

===ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲===ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߎ ߓߍ߯ߦߊ ߘߌ߫

ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߦߊ߁߂߅߅[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߐߛߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]