ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/߁߉߃߆ ߟߊ߫،ߛߓߋ߬ߕߎ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫( ߁߉߈߉

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߣߌ߫ ߁߉߉߁ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߬،ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߐߙߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߬.

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ:ߦߐ߬ߙߐ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ߕߐ߯ߦߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊߕߌ߮ ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߁ߠߊ߫߸

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߁߉߆߈ −߁߉߉߁[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߰ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߘߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߘߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߘߐߗߍ ߓߊ߱ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߛߊ߲߭ ߉ ߥߛߎ ߞߐߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߞߕߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߁߉߆߈−߁߉߉߁ ߣߌ߫ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߬

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߘߌ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߁ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߃ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐߝߍ߬߸ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂/߁߉߉߁/ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߘߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ߞߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߘߍ߰ߢߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫.[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߍ߰ߢߐ߰ ߓߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߰ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߦߙߌߞߊ ߞߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߕߊߎߘߋߣߌ߫ ߥߛߎߖߎ߮ ߟߊ߫߸ߦߏ߫߸ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߊ߰ߦߐ߮ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߟߎ߬߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߁߀ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߡߊ߲ߕߙߐ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲߬ߛߏ߲ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߋߕߎ߫߸ߓߊߏ߬،ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߊ ߥߊ߲߱ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߙߐߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߬߸ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߘߌ߫ ߁߉߉߁ ߟߊ߫.