ߦߌߟߡߊ:ߟߐ߲ߞߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߐ߱

ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫:

ߢߌ߲߫ ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ ߘߐ߫:

ߘߟߊߢߌ߲ ߠߎ߬: ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߎ߲ ߠߊߓߐߣߍ߲߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߝߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫.


ߛߊ߰ߘߏ ߟߎ߬: ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߖߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ߬ ߡߎߙߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߘߊ ߸ ߞߊ߲ߥߙߏߝߋ ߸ ߝߎ߬ߘߎ ߸ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߸ ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߘߊ.


ߥߟߊߞߏ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߙߏ߫ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߋ߬ ߒ߬ߞߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߥߎߠߌ߲ ߞߍ߫ ߔߙߊ߬ߞߊ߬ߔߙߊߞߊ ߘߐ߫.

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫:

߁. ߌ ߘߊߜߊ߯ߛߊߞߟߏ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.

߂. ߢߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߍ߲߱ ߕߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫.

߃. ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ߬ ߡߎߙߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߓߟߏߦߊ߫.

߄.  ߌ ߣߌ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊߛߙߏ߫ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬؟


ߦߟߌߕߏߒߘߐ:

ü     ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ߬ ߡߎߙߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߸ ߞߊ߲ߥߙߏߝߋ ߸ ߝߎ߬ߘߎ ߸ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߸ ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߘߊ.


ߓߟߏߦߊߟߌ:

߅. ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ ߟߊߘߋ߬ߙߌ߬ ߘߊߥߎߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߣߐ߬ߦߊ߫ ߌ ߡߊ߬.