ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ
language subsystem
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊߢߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲: Pragmatics)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߟߊ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ ߞߎߡߊ ߘߐ߫. ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߣߌ߲߬ ߧߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߝߐߢߊ، ߓߊ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߞߘߐ ߟߊߓߐ߫ ߛߙߊߕߌ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߜߊ߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫، ߓߟߏߡߌߘߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߍ߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߡߊߞߏ߭ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߎ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ: ߞߊ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߓߟߏߡߌߘߊߟߊ، ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߛߍߝߛߍߟߌ.

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߞߘߐ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߟߏߜߍ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊߥߟߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߛߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: " ߢߐ߲߮ ߘߍߡߍ߲ ߓߊߖߎ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫"، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߡߊߞߏ߭ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫، ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߢߐ߲߮ ߘߍߡߍ߲ ߓߊߖߎ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߔߐߟ ߜ߭ߙߊߦߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߬  ߓߊߖߎ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍߡߍ߲ ߓߊߖߎ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߞߊ߲߬ .

ߊ߬ ߝߟߐ߫: ߓߊߖߎ ߦߙߌߞߊ (MAXIM OF QUANTITY )

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߓߊߖߎ ߛߎ߯ߦߊ (MAXIM OF QUANTLITY)

ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲: ߓߊߖߎ ߛߎߋ߯ (MAXIM OF RELEVANCE)

ߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲: ߓߊߖߎ ߞߍߞߌߦߊ (MAXIM OF MANNER)