ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߐ߲ߞߏ ߖߊ߯ߓߊ߸ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߫

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߏߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߌߟߡߊߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬.

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߣߌ߲߬ ߥߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫:

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Français English العربية ߒߺߺߺߞߺߺߺߺߺߏ
A
Actinologie Actinological Actinological ߓߌߦߊ߲ߥߎߦߊ߲ߘߐߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߢߍ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߁
Aéraulique Ventilation التهوية ߝߢߐߘߐߕߟߊߟߐ߲: ߝߢߐ߫ ߘߐߕߟߊ ߟߐ߲ߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߂
Aéropalynologie Aéropalynologie aéropalynologie ߝߢߐߝߙߋߡߎ߯ߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߙߋߡߎ߮ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߢߐ ߘߐ߫. ߃
Agnotologie Agnotology agnotology ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ߬ߛߎ߲߬ߟߐ߲: ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߥߟߏߒߘߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߒߡߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߄
Anatomie Anatomy التشريح ߘߐ߬ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ: ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߅
Anatomopathologie Pathology علم الأمراض ߘߐ߬ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߓߣߊ߬ߛߎ߰ߟߐ߲: ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߞߍ߲ߘߍ ߥߟߴߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߓߏ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߘߌ߫. ߆
Anthracologie Anthracology anthracology ߞߋ߬ߡߎ߲߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߣߘߐߟߐ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌ߫ ߞߋߡߎ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߇
Anthropobiologie Anthropobiology البيولوجيا البشرية ߞߍ߲ߘߍߡߐ߯ߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߈
Anthropologie Anthropology الأنثروبولوجيا ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߉
Anthropologie physique Physical anthropology علم الإنسان المادي ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߡߐ߯ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬. ߁߀
Anthroponymie Anthroponymy دراسات اسمية ߡߐ߰ߕߐ߰ ߞߊߙߊ߲: ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁
Apiculture ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ߞ ߟߞߌߛߍߟߊߡߐ: ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߊߡߐ߭ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߣߐ߬ ߓߌ߬ߘߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.
Apidologie Apidology apidology ߟߞߌߛߍߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߢߊ߰ߙߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߂
Archeobotanique ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߣߘߐߟߐ߲: ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫.
Archéologie Archaeology الآثار ߣߘߐ߬ߟߐ߲، ߕߏ߲ߓߏ߲ߟߐ߲: ߘߎ߰ ߘߐ߬ ߥߎ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߟߐ߲ߞߏ. ߁߃
Archéospéléologie Archéospéléologie archéospéléologie ߣߘߐ߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߥߎ߯ߙߌ߫ ߟߊ߫. ߁߄
Arithmétique Arithmetic الحساب ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬. ߁߅
Aritmetica Aritmetica aritmetica ߞߛߊ߬ߓߌ: ߖߊ߬ߕߋ، ߘߊ߬ߡߊ߲، ߦߙߌߞߊ ߁߆
Astrogéologie Astrogéologie astrogéologie ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ: ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߡߊ߬. ߁߇
Astrométrie Astrometry القياسات الفلكية ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߛߎߡߊ߲: ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߁߈
Astronomie Astronomy علم الفلك ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߖߊ߯ߓߊߟߌ، ߓߟߊߓߟߊ، ߛߊ߲ߜߘߊ) ߁߉
Axiologie : ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊߙߊ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߥߟߊ߫ ߦߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.
B
Biochimie Biochemistry كيمياء حيوية ߞߍ߲ߘߍߖߎ߲߯ߛߊ: ߖߎ߲߯ߛߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߂߀
Biodémographie Demography علم السكان ߞߍ߲ߘߍߡߌߙߌ߲ߘߌߛߓߍ: ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߛߓߍ. ߂߁
Biogéographie biogeography الجغرافيا البيولوجية ߞߍ߲ߘߍߘߎ߯ߡߊߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߡߊ ߟߎ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߗߏ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߂߂
Biologie Biology علم الاحياء ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ، ߞߍ߲ߘߍ߫ ߞߊߙߊ߲: ߝߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ (ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲) ߂߃
Biophysique biophysics فيزياء حيوية ߞߍ߲ߘߍߘߐߞߏߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ߥߙߍ߫ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߂߄
Botanique Botanical علم النبات ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߞߊߙߊ߲: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߂߅
C
Celtologie politics سياسة ߛߍߟߑߕߌߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߛߍߟߑߕߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߂߆
Chimie Chemistry كيمياء ߖߎ߲߯ߛߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߂߇
Chimie organique Organic chemistry الكيمياء العضوية ߞߍ߲ߘߍ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ: ߖߎ߲߯ߛߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߂߈
Chimie minérale Inorganics غير العضوي ߢߍߘߐ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ: ߖߎ߲߯ߛߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߢߍߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߂߉
Coiffologie Coiffologie Coiffologie ߡߋ߬ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߐ߲:

ߞߍߞߎߛߊ߲ߧߊ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߭ ߠߊߗߋ߲߰ߧߊ ߡߊ߬.

߃߀
Cosmétique Cosmetic تجميلي ߘߐ߬ߓߙߐ߬ߟߞߊ، ߡߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲: ߥߟߏߒߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߏ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊߗߋ߲߰ߧߊ ߘߐ߫. ߃߁
Cosmétologie Cosmetology التجميل ߘߐ߬ߓߙߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߙߐ߬ߕߐ߬ߟߐ߲ ߤߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߞߊߙߊ߲: ߞߍߞߎߛߊ߲ߧߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ ߣߌ߫ ߘߊߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߃߂
Cosmographie Cosmography الكوزموغرافي ߖߊ߯ߓߊߛߓߍ، ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߛߓߍ: ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߞߘߐߢߐ߲߮، ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߖߊ߯ߓߊߟߌ، ߓߟߊߓߟߊ، ߛߊ߲ߜߘߊ) ߃߃
Cosmologie Cosmology علم الكونيات ߖߊ߯ߓߊߟߐ߲: ߖߊ߯ߓߊ ߡߎ߰ߡߍ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߃߄
Criminologie Criminology علم الجريمة ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ߟߐ߲: ߊߘߡߊߦߊ ߟߏ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߃߅
Cristallographie Crystallography علم البلوريات ߞߕߊߦߊߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߕߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߃߆
Cryptozoologie cryptozoology علم دراسة الحيوانات الخفية ߣߌߡߊ-ߘߏ߲߰ߣߍ߲-ߟߐ߲: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߡߍ߲ߠߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫. ߃߇
D
Datalogie Datalogie Datalogie ߟߐ߲ߕߊ߫ ߞߊߙߊ߲: ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߟߊ߫. ߃߈
Dynamique des fluides Fluid Dynamics ديناميات الموائع ߡߌ߬ߘߓߊ߬ߟߌ߬ ߕߏ߯ߝߏ: ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߋ߲߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߃߉
E
Economie Economy اقتصاد ߛߐ߬ߘߐ߲، ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߠߊߘߊ߬ߙߏ ߣߴߊ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߥߟߏߒߘߐߦߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߄߀
Egyptologie Egyptology علم الآثار المصرية ߞߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߙߊ߬ߥߎ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߬ߙߊ߬ߥߎ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ. ߄߁
Electricité electricity كهرباء ߢߎߡߍߘߐߦߊ: ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߎߡߍ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߄߂
Electronique Electronic إلكترونيات ߢߎߡߍߙߋ߲ߘߐߦߊ: ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߄߃
Electrophysiologie Electrophysiology الكهربية ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߢߎ߬ߡߍ߬ߦߊ: ߣߌߡߊߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߄߄
Entomologie Entomology علم الحشرات ߢߊ߰ߙߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߄߅
Epidémiologie Epidemiology علم الأوبئة ߝߎ߬ߖߎ߬ߖߎ߬ߟߐ߲: ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߣߊ߬ ߞߟߊߞߟߊߕߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߄߆
Erpétologie Herpetology الزواحف ߛߊߣߊ߲ߞߟߊߟߐ߲: ߣߌߡߊߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫ (ߛߊ߭، ߓߛߊ، ߓߊ߲߬ߓߊ، ߛߏ߬ߘߊ...) ߄߇
Ethnologie Ethnology علم الأعراق البشرية ߛߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߄߈
Ethologie Ethology علم السلوك ߞߍߖߏ߯ߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߘߊ ߟߊ߫. ߄߉
G
Génétique Genetic علم الوراثة ߗߍߕߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߅߀
Géobiologie geobiology البيولوجيا الأرضية ߘߎ߰ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ:

ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫.

߅߁
Géodésie Geodesy الجوديسيا فرع من الرياضات ߘߎ߰ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߘߎ߱ ߜߟߎߞߘߎ ߖߙߎߡߎ߲ ߟߐ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߖߌߘߊ߲ߦߊ ߡߊ߬. ߅߂
Géographie Geography جغرافية ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߐߞߊ߲߫ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߅߃
Géologie Geology جيولوجيا ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߅߄
Géophysique Geophysics جيوفيزياء ߘߎ߰ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߛߓߍ: ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫ (ߘߎ߰ߝߊ߬ߘߌ߬ߦߊ، ߓߊ߲ߘߦߊ، ߖߛߌߟߊ، ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߦߊ). ߅߅
Gnoséologie gnoseology Gnoseology ߟߐ߲ߣߌ߲ߘߐߦߊ: ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߦߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫. ߅߆
Granulométrie Granulometry حصى ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߛߎߡߊ߲: ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߛߎߡߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߘߐߦߊ߫. ߅߇
H
Herpétologie Herpetology الزواحف ߛߊߣߊ߲ߞߟߊߟߐ߲: ߣߌߡߊߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫ (ߛߊ߭، ߓߛߊ، ߓߊ߲߬ߓߊ، ߛߏ߬ߘߊ...) ߅߈
Histoire History تاريخ ߘߐ߬ߝߐ: ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߫ ߞߏߓߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߟߐ߲ߞߏ. ߅߉
Historiologie historiology Historiology ߘߝߐ߬ߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫. ߆߀
Historiographie historiography ߘߝߐ߬ߛߓߍ߬ߦߊ: ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫.
Hydraulique Hydraulic هيدروليكي ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߆߁
Hydrobiologie hydrogeology الهيدروجيولوجيا ߖߌߘߐߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ: ߖߌ ߣߌ߫ ߖߌߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߆߂
Hydrologie Hydrology الهيدرولوجيا ߖߌߛߎ߲ߟߐ߲ߦߊ: ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߊ߲߬ߖߌ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߆߃
I
Ichtyologie Ichthyology علم الأسماك ߖߍ߯ߟߐ߲: ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߍ߮ ߟߎ߫ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߆߄
Informatique data processing معالجة المعلومات ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ: ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍߒߖߘߍߡߊ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߢߣߊߓߐ߫ ߟߊ߫ (ߛߓߍߟߌ، ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ، ߡߍ߲ߕߊ، ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ) ߆߅
Insectologie insectologie Insectologie ߢߊ߰ߙߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߆߆
L
Linguistique Linguistic علم اللغة ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߆߇
Logique Logic منطق ߕߞߌߦߊ: ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫. ߆߈
M
Mathématique Mathematical رياضي ߘߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ߬ߞߊ، ߘߡߊ߬ߦߊ߬ߟߞߊ: ߡߍ߲ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲ ߘߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲. ߆߉
Mathématiques Mathematics الرياضيات ߘߡߊ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߇߀
Maths maths رياضيات ߘߡߊ߬ߟߐ߲: ߘߡߊ߬ߦߊ ߝߟߍ߫ ߇߁
Mécanique Mechanical ميكانيكي ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ، ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߞߊ: ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߇߂
Mémétique memetic Memetic ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊߘߐߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߎ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߦߟߌߦߊ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫. ߇߃
Mésologie mesology الإيكولوجيا ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߟߐ߲:

ߟߐ߲߲ߞߏߥߙߍߟߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߥߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߡߊ߬.

߇߄
Minéralogie Mineralogy علم المعادن ߢߍߟߞߊߟߐ߲: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߇߅
Mycotoxicologie mycotoxicology Mycotoxicology ߝߌߣߊߓߊ߯ߟߐ߲: ߝߌߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲. ߇߆
Mythologie Mythology ميثولوجيا ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲: ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊߞߘߐߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߇߇
N
Neurochimie neurochemistry الكيمياء العصبية ߝߛߊ߬ߙߋ߲߬ߖߎ߲߯ߛߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߛߊ߬ߙߋ߲߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍߖߎ߲߯ߛߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߇߈
N’kographe N'kographe N'kographe ߒߞߏߛߓߍߟߊ: ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫. ߇߉
N’kophone N'kophone N'kophone ߒߞߏߝߐߟߊ: ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߈߀
N’kophonologie N'kologie N'kologie ߒߞߏߞߊ߲ߡߊߛߙߋߟߐ߲: ߒߞߏ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߓߊߓߋ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲  ߈߁
Numismatique numismatics علم العملات ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߈߂
O
Océanographie Oceanography علم المحيطات ߟߌ߲ߓߊ߲ߛߓߍ: ߟߐ߲ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߢߍߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߈߃
Odonatologie odontology علم الأسنان ߞߐ߬ߥߟߎ߬ߓߊ߬ߙߌ߲߬ߟߐ߲: ߢߊ߰ߙߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߥߟߎ߬ ߓߊߙߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬. ߈߄
Odontologie odontology علم الأسنان ߢߌ߲ߞߊߙߊ߲، ߢߌ߲ߘߊ߲ߘߊ: ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫. ߈߅
Ophtalmologie Ophthalmology طب العيون ߢߊ߫ ߓߊߛߌ، ߢߊߘߊ߲ߘߊ: ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫. ߈߆
Optique Optical بصري ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ: ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋߟߋ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬. ߈߇
Ornithologie Ornithology علم الطيور ߞߣߐ߬ߟߞߊ߬ߟߐ߲: ߣߌߡߊߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߌߙߌ߲ ߡߊ߬. ߈߈
P
Paléoanthropologie paleoanthropology علم المتحجرات ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߡߊ߬. ߈߉
Paléographie Paleography الحفريات البشرية ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߉߀
Paléontologie Paleontology Palynologie ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬. ߉߁
Paléontologie humaine human Paleontology علم الطفيليات ߡߐ߰ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲: ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬. ߉߂
Palynologie palynologie Pataphysique ߝߙߋߡߎ߯ߟߐ߲: ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߙߋߡߎ߮ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫. ߉߃
Parasitologie Parasitology علم البترول ߣߊߙߊ߲ߕߌ߲ߕߌߙߌ߲: ߞߍ߲ߘߐߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊߙߊ߲ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߊ߬ ߣߌߡߊ ߣߴߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߉߄
Pataphysique Pataphysique بلوري الصخور ߘߐ߬ߞߏ߬ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫. ߉߅
Pétrographie : ߝߓߊߛߓߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߓߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߟߊ߫.
Pétrologie Petrology المنصهرة الصخور ߝߓߊߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߓߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߉߆
Pétrologie cristalline crystalline petrology الصخور المتحولة ߞߕߊߦߊ ߝߓߊߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ ߝߓߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫. ߉߇
Pétrologie magmatique magmatic petrology الصخور الرسوبية ߥߐ߬ߞߎ ߝߓߊߟߐ߲: ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߕߊߦߊ߫ ߝߓߊߟߐ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߉߈
Pétrologie métamorphique metamorphic petrology علم وظائف الأعضاء ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߓߊߟߐ߲: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߓߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߉߉
Pétrologie sédimentaire sedimentary petrology علم البترول ߕߏ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߓߊߟߐ߲: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߓߊ߫ ߝߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߀߀
Physiologie Physiology علم وظائف الأعضاء ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߦߊ: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߀߁
Physique Physical جسدي ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫. ߁߀߂
Politologie politics سياسة ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߕߌߙߌ߲: ߊߘߡߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫. ߁߀߃
Posturologie Posturologie علم المتحجرات ߘߊߞߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߟߐ߲ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫. ߁߀߄
Psychocriminologie Psychocriminologie الحفريات البشرية ߣߕߌߙߌ߲ߞߎ߲ߞߏߕߐߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߣߕߌߙߌ߲ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߀߅
R
Résistance des matériaux Strength of materials قوة المواد ߜߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ، ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ: ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߓߙߊߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߣߊ ߟߐ߲ߞߏ. ߁߀߆
S
Science appliqués ߟߐ߲ߞߏ߫ ߓߟߏߦߊߣߍ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߦߟߌߦߕߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߟߏߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߓߟߏߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬.
Science de la nature Science of nature العلوم الطبيعية ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߀߇
Science des médias Science Media علوم الإعلام ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߀߈
Science de la terre ߘߎ߱ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߜߙߋߡߐ߲ߕߐ߲، ߖߌߡߐ߲ߕߐ߲، ߝߢߐߡߐ߲ߕߐ߲).
Science de la vie ߢߣߊߡߦߊ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߢߣߊߡߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲)
Science dure hard science العلم البحت ߟߐ߲ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߁߀߉
Science économiques ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.
Science exacte Exact science علما دقيقا ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߋߙߎ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߁߁߀
Science humaine Human science علوم إنسانية ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߁߁
Science sociale Social science العلوم الإنسانية ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߐ߲߫. ߁߁߁߂
Science molle soft science العلوم الأنسانية ߟߐ߲ߞߏ߫ ߣߐ߲߮: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߁߁߃
Science physiques ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߄
Science pures ߟߐ߲ߞߏ ߜߍߞߣߐ: ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߠߊ߫. ߁߁߅
Science politique Political science علوم سياسية ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߄
Scientométrie scientometrics scientometrics ߟߐ߲ߞߏߛߎߡߊ߲: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߕߌ߫. ߁߁߅
Sédimentologie sedimentology الرسوبية ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߟߐ߲: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߓߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߆
Séismologie seismology علم الزلزال ߘߎ߰ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߇
Sismologie Seismology علم الزلزال ߜߌߚߌߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߘߎ߰ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬. ߁߁߈
Sismotectonique seismotectonics seismotectonics ߘߎ߰ߝߘߊ߬ߦߙߍߦߙߍ: ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲ߝߘߊ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߁߉
Sociologie Sociology علم الإجتماع ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬. ߁߂߀
Symbolique Symbolic رمزي ߕߐ߰ߛߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ، ߕߐ߰ߛߙߋ߬ߡߊ: ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߊ߫. ߁߂߁
T
Technique Technical تقني ߛߋߒߞߏߟߦߊ: ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߍߞߎߛߊ߲ߧߊ ߁߂߂
Technologie Technology تكنولوجيا ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ: ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲߬ ߠߎ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫. ߁߂߃
Thématologie Thématologie Thématologie ߢߊߝߐߕߊߟߐ߲: ߟߐ߲ߞߏ߫ ߥߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߝߐߞߣߐ ߟߐ߲߫. ߁߂߄
Topographie Topography الطبوغرافيا ߦߌߟߡߊߛߙߋ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߘߎ߰ߝߘߏ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߌߟߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎ߰ߥߟߊ߬ߦߊ߫. ߁߂߅
Toponymie place names أسماء الأماكن ߦߙߐߕߐ߮: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߕߐ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߂߆
Toxicologie Toxicology علم السموم ߓߊ߰ߟߞߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߱ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߂߇
Tribologie tribology علم احتكاك المفاصل ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߁߂߈
Turcologie turcologie turcologie ߕߙߎߞߌߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߕߙߎߞߌ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲. ߁߂߉
V
Volcanologie Volcanology علم البراكين ߕߊߞߙߎߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊߞߙߎ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߃߀
Vulcanologie Volcanology علم البراكين ߕߊߞߙߎߟߐ߲: ߕߊߞߙߎߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߟߍ߫. ߁߃߁
Z
Zoologie Zoology علم الحيوان ߣߌߡߊߘߐߦߊ، ߣߌߡߊ߫ ߞߊߙߊ߲: ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߃߂
Zootechnie Animal Husbandry تربية الحيوان ߓߌߦߊ߲ߘߐߦߊ، ߓߌߦߊ߲ߟߐ߲ߗߋߥߎߦߊ: ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߘߐ߫. ߁߃߃