ߞߍ߲ߘߍߞߊߙߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߍ߲ߘߍߞߊߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߞߋ߲߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߓߊ߲ߞߎ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ، ߊ߬ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߝߎߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ،ߘߐ߬ߞߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߗߏ߮ ߣߴߊ߬ ߥߙߎߞߌߦߊ