ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ♆) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߓߐߣߍ߲߲ߓߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߴߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߁߇  ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߊ߬ ߓߐ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫,߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߬ߢߊ߬ ߁߅߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫. ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߆߈.߁ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߕߊߟߊ߲ߕߍ߲ ߦߋ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ ߛ.ߘ ߃߀.߁ ߘߌ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄.߅). ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ (ߣߋߔߑߕߎ߳ߣ) ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮
ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ, ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ, superior planet
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Neptune ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymNeptunian, Neptunano ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮Urbain Le Verrier, John Couch Adams, Johann Gottfried Galle, Heinrich Louis d'Arrest ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߂߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1846 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Site of astronomical discoveryBerlin Observatory ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/neptune ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character,  ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߕߍ߫ ߦߋ߫

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߓߊ߯ߡߊ߫ ߢߟߊߝߌ߲߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫߸ ߁߉߈߄ ߠߊ߫

ߟߊ߫ ߢߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߝߏ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߏߝߐߟߌ. ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߟߍߞߛߌ߫ ߓߎߝ߭ߊߙߘ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߙߊߓߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߟߌ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߂߃ ߁߈߄߆ ߟߊ߫߸ ߖߏߣߊ߲ߣ ߜ߭ߊߟ ߓߟߏ߫ ߎߙߑߓߍ߲ ߟߋ߫ ߝ߭ߋߙߌߋ߫ ߟߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ (ߕߑߙߌߕߐ) ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߴߏ߬ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߙߏ ߕߐ߬ ߁߃ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߞߏߋߦߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߬ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊߓߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߏߘߋߞߏߘߋߣߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ ߝߖߎ߯ߓߍߟߌ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߏ߲ߡߊ߲ߦߋߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅ ߁߉߈߉ ߟߊ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߤߐߓߏ߬ (ߤߎߓߟ) ߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߏߣߊ߲ߦߋߟߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬. ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߦߏ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߋ߬ߡߎ߬ߖߌ߬ߡߊ ߜߋ߬ߙߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߤߊߟߌ ߛߍ߯ߛߎ߲, ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߦߏ ߖߌ߸ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߥߊߦߌ߲. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߎߣߎ߲߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ "ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ" ߟߎ߬ ߟߋ߬߬ ߘߌ߫ ߡߎ߯ߥߊߦߌ߲ ߜߋ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߓߎ߲߯ ߞߏ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߢߣߊߡߊ ߣߴߊ߬ ߦߋߕߊ ߟߊ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߝߍ߫ ߁߉߈߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߥߎߟߋ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߊߕߌ߫. ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߢߐ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߟߎ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫, ߝߢߐ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߞߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߁߀߀ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸  ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߜߟߌߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ -߂߁߈ ߘߎ߰ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ -߅߁߀߀ (ߘߎ߰ߟߊ߫). ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߟߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫.