ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ♄) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߞߐ߫. ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߥߎߦߊ߲ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ߫ ߜߝߐ߬ߟߌ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߍ߲߬ߘߍ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫, ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߉߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮
ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ, ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߛߊߕߎߙߣ, Wu Xing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demonymزُحَلِيٌّ, Saturnian, Cronian, Saturnano ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Notation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/saturn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🪐,  ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߖ߭ߊ (ߣߛߊ) ߟߊ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫߸ ߞߊߛߣߌ߫ ߓߟߏ߫

ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ (ߛߊߕߎߙߣ) (ߛߊߕߐ߯ߣ) ߕߐ߮ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߰ߙߌ (ߖߏ߭) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߰ߙߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߘߐ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߥߙߐ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߣߐߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍ߭ - ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ ߞߌߘߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߝߘߊߣߍ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߕߎߣߎ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߛߎ߬ߣߐ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߲߰ߧߊ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߲߯ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߊߕߎ߲߯ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫  ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߐ߬ߟߐ ߦߋ߫ ߛߊߦߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲ ߞߕߊ ߟߎ߬ ߥߊ߬ߙߊ ߡߵߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫. ߢߎߡߍ߫ ߟߐ߬ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߌߛߎ߲ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߛߎ߬ߣߐ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߞߊ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߯ ߞߣߍ ߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߍߡߊ߲ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߕߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߅߈߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߊ߫ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߝߍ߬. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߊ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߟߊߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫, ߥߎ߬ߛߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߝߢߐ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ [[ߞߎߘߍ߫]] ߁߈߀߀ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫߸ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߕߊ ߘߐ߫). ߞߏ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߡߢߐߡߢߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߓߊ߫ ߕߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߊߙߏ߫ ߆߂ ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߅߃ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߍ߲߬ߘߍ ߡߊߓߍ߲߭ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬  ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌߡߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫.