ߦߋߙߋ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߋߙߋ߲
ߜߍߞߣߍ
ߦߋߙߋ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲observable entity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫phenomenology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫observation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Manifestation ofobject, property, process ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊnoumenon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߋߙߋ߲ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Phenomenon) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߦߋߙߋ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߦߋߙߋ߲ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫، ߦߋߙߋ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋߙߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߘߌ߫، ߦߋߙߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍ ߘߏ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߥߟߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫