ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߋ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߋ߭/ߦߋ߫ ߣߐ߲ߓߐ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߍߟߡߊ ߟߋ߬߸ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߐߞߍ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߵߊ߬ ߡߊ߬

ߖߋ߭ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߘߏ߫.

߸(ߡߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ ߟߊ߫)߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫߫ ߝߍ ߓߐߢߐ߲߯ߠߊ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ ߣߌ߲߬.

ߗߍ߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߖߋ،ߝߍߖߋ،ߞߟߊߡߊߖߋ،

ߖߋ߬ߜߍ߫