ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߓߙߌߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌߓߙߌߡߊ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߟߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ ߇، ߈، ߣߌ߫ ߁߀ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߛߋߜ߭ߏߋ (Segoe) ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  •  ߊߘߑߟߊߡ ߛߓߍߛߎ߲ (𞤀𞤣𞤤𞤥)
  • ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߛߓߍߛߎ߲ (partial) ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.
  • ߎߛߑߡߊߣߌߦߊ ߛߓߍߛߎ߲ (𐒋𐒘𐒈𐒑𐒛𐒒𐒕𐒀).
  • ߕߝߌߣߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ).
  • ߝ߭ߊߦߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ (ꕙꔤ ꕺꗏ).