ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
ߘߎ߲ߓߎ, ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲interdisciplinary program, field of study ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌsemiosis, sign, symbol ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫semiotician ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Semiotics) ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߣߐ ߟߎ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߴߊ߬ ߢߊߣߐ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬، ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬: ߝߍߙߑߘߌߣߊߣ ߘߌ߫ ߛߏߛߌ߯ߙ، ߞߙߌߡߊߛ.

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߐߙߍߦߊߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫  ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫: ߡߐ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐߙߍߦߟߊ ߟߎ߬، ߥߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ : ߊ߫، ߋ߫.

ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߡߍ߲ - ߍ - ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߦߋߢߊߟߌߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߕߊ߬ߡߌ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߓߏߞߊ߲ ߣߌ߫ ߢߊߝߎߦߋ߲ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏߝߙߍߕߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߞߙߊ߬ߞߏ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߓߌߟߌ.