ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
Evolution2glyph.png
ߘߎ߲ߓߎ, ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲philosophy of language, ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫philosophy of language, literary studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫semiotician ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌsemiosis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Semiotics) ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߣߐ ߟߎ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߴߊ߬ ߢߊߣߐ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬، ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬: ߝߍߙߑߘߌߣߊߣ ߘߌ߫ ߛߏߛߌ߯ߙ، ߞߙߌߡߊߛ.

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߐߙߍߦߊߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߘߌ߲ߣߍ߲، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫  ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫: ߡߐ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐߙߍߦߟߊ ߟߎ߬، ߥߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ : ߊ߫، ߋ߫.

ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߡߍ߲ - ߍ - ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߦߋߢߊߟߌߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߕߊ߬ߡߌ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߓߏߞߊ߲ ߣߌ߫ ߢߊߝߎߦߋ߲ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏߝߙߍߕߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߞߙߊ߬ߞߏ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߓߌߟߌ.