ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߬ߘߌ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߌ߬ߘߌ߲  ߥߟߊ߫ ߕߎߓߊ߲ ߞߐ߬ߣߐ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߛߎ߮ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߞߣߐ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߊ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߕߊ ߟߎ߬߸ߏ߬  ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߎ߯ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߌ߬ߘߌ߲
ߛߌߓߟߏߡߊ
ߛߌߓߟߏߡߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߐ߮Columba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߛߙߍߘߍgenus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߓߐߛߎ߲Columbidae ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߮, 河原鳩 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Rock Dove ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߸ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߓߊߜߍ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߣߍ߲߸ߊ߬ ߛߏߞߣߐߕߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߏߞߣߐߕߊ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߓߌߘߌ߲،ߓߊߏ߬،ߊ߬ ߛߎ߮ ߦߋ߫  ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫