ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߎ߲ߓߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ

ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ "ߢߍߓߌߟߊ" ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ "ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ" ߢߍߓߌߟߊ ߟߎ߬" ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊߞߣߍߦߊߟߌ ߘߐ߫: ߞߝߊ߬ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߝߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ "ߢߍߓߌߟߊ" ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ - ߕߎ߬ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ - ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߛߊߞߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ "ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ" ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫، ߕߌ߲ߕߊ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߘߡߊߘߡߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫. ߊ߬ ߦߴߊ߬[߁]

  • ߡߊߟߐ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫
  1. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߎ߬، ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬.


"ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ" ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߓߐߘߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬،  ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߯ ߢߊߝߐ ߞߊ߲߬ ߢߊߝߐߟߌ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߘߐߞߣߍߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ ߛߋߞߏ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߬.

  1. ߖߌߡ/ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲߫ߐ