ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߙߊߞߏ:ߟߐ߲ߞߏ

ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߓߟߌ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߈ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߓߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߅ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߓߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫.

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ
ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Local Interstellar Cloud, Milky Way ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌcolonization of the solar system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ ߢߐ߲߮Oort cloud, heliopause ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌSagittarius A* ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏ ߛߊ߲߬ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߀0 ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߣߍߣߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊ߲ߠߞߊ ߥߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߍ߲߬ߘߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߌߛߍ߲ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߘߌ߫߸ ߘߎ߱ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߓߐߣߍ߲߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬  ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߎߦߋ߲ߡߊ ߟߎ߫, ߦߏ߫ ߖߌ߸ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߊߘߌ. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߈ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ߫ ߖߛߋ߫ ߟߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߦߋ߫ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲߫ ߖߊ߰ߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߎߘߎ߲ߛߊ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫.

ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߐߞߎ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߎ߱ ߕߊ ߛߎ߮߸ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߣߍ߱ ߟߎ߫. ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ = (ߛߋߘߑߣߋߌ) ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬. ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬  ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߥߊ߯ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߋߙߌߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬. ߝߋ߲߫ ߡߌߛߍߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߡߊ ߟߎ߬߸ ߛߏ߯ߙߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߜߊ߲ߜߊ߲ ߓߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߆ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫, ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߊߙߏ. ߞߐߞߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߞߐߞߘߐߟߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߜߟߎߞߘߎ. ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߟߐߟߌ (heliopause) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲ ߞߐߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߏ߬ ߟߊ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߐߙߕ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߥߎߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߲߰ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߜߟߎߞߘߎ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߓߟߏ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌ ߛߌߟߊ ߕߍ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߂߆,߀߀߀ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫.

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߦߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫. ߝߏ߫ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸

ߣߌߞߏߟߊߎߛ ߞߏߔߍߙߑߣߌߞߎߛ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߸ ߁߆߆߀ ߟߊ߫

ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߏ ߘߐߡߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߝߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬, ߦߏ߫ ߞߊߙߏ߸ ߕߋ߬ߟߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬. ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߊߙߌߛߑߕߊߛ߭ߎߛ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊߡߋߛ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߛߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߕߊ߲ߓߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬.ߣߌߞߏߟߊߎߛ ߞߏߔߍߙߑߣߌߞߎߛ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߟߐ߲߬ߓߟߏߡߊ߬. ߜ߭ߊߟߌߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߄ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߝߍ߬. ߞߑߙߌߛߑߕߌߦߊ߲߫ ߤߎߦߑߗ߭ߍ߲ߣ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߟߌߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬߸ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬.ߋߘߑߡߐ߲ߣ ߤߊߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߁߇߀߅ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇߅ ߣߌ߫ ߇߆ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߁߇߀߄ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߏߝߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߟߍ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫.ߝߏ߫ ߁߈߃߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߑߙߊߌߘߑߙߌߗ ߓߋߛߍߟ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߰-ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߍߡߊߓߟߐߖߊ߲ ߘߏ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߟߏ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߊ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߭߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߢߍߝߟߍߟߊߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫.

ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬-ߞߊ߲ߞߋ

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߐ߲߰ߝߍ. ߕߋ߬ߟߋ߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߕߍ߫ ߘߋ߬. ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ߫ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫. ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߙߐߝߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߍ߲߫. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ ߓߊߖߎߟߞߊ ߗ߭ߋ ߂ ߘߌ߫߸ ߏ߬ %߉߉.߈߆ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߝߋ߲߫ ߓߊߖߎߟߞߊ ߕߐ߬ ߄ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲%߉߉ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ %߉߀ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߟߋ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߝߋ߲߫ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬߸ ߞߊߙߏ ߟߎ߬߸ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߡߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ %߀.߀߀߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߐ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫, ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ. ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫

ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߦߋߟߌ

ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߢߝߊߟߋ߲߫ ߡߊ߬. ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫

ߕߟߋ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ ߦߋߟߌ߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬

ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊߛߊ߫ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߎߕߙߎߟߌ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎ߱ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊߙߌ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐߣߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߤߊߟߋ߫ ߞߏߡߊ. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߄ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߘߊߡߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߣߐ߫, ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߄ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߏ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߄ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߊߓߐߣߍ߲߲ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߐߞߘߐ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߲ߞߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬߸ (ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߣߌߡߍߘ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫.

Categort: ߟߐ߲ߞߏ

ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ'[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߜߍ߬ߟߋ߲

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄.߅߆߈ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߎߢߍ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߥߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫. ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߦߙߌߞߊ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎߢߍߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߠߊ߫߸ ߖߊߝߎߥߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫. ߓߊߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߎ߲߮ ߢߍߟߊ߫-ߕߟߋ߬ ߞߏ ߘߐ߫, ߥߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߟߊߘߍߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫߸  ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߞߍ߲߬ߞߍ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߟߊ߬ߓߎ߲߮ ߏ߬ ߕߊ߲߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߛ.ߘ ߂߀߀ ߘߌ߫, ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߢߍߓߟߊߓߟߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫. ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬, ߞߊ߬ ߞߣߍ ߕߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ . ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߌ߬ߟߌ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߘߊ߲ߞߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߜߊߘߊ߲ߧߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊߝߊ߲ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߟߊߘߍ߯ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߓߊߡߊ = (ߞߓߊ ߣߌ߫ ߝߘߊߡߊ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸  ߜߐߞߎ߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ߸ ߘߎ߱߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߟߎ߬. ߓߊߏ߬ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߝߛߌ߬ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߬ߓߎ߲߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߦߊ߬ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ (ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬߸ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮߸ ߛߊ߲ߕߌ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮) ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߛߌ߲߲߬ߓߌ߬ߟߌ ߜߋ߬ߙߋ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߍ߫, ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫. ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߘߊ߲ߞߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߣߐߟߊߝߊ߲ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߖߌߛߎ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߡߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߍ߯ߡߊ߲߸ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߣߌ߫ (ߐߙߕ؟) ߟߋ߫ ߘߌ߫. ߣߌߛ ߟߊ߫ ߛߎ߮ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߢߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߐ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߛߊ߲߭ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߐ߫ ߖߌߛߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߜߝߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߥߙߊ߬ߟߌ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߎߦߋ߲ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ߸ ߡߊ߬ߝߐ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߊߟߌߦߊ߸ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߝߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌߖߙߌߟߐ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߥߎߦߋ߲ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߛߊ߬ߓߌ ߘߐ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߦߌߟߡߊߟߌ ߓߊߖߎߟߞߊ߸ ߊ߬ ߟߊߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߓߍ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߜߘߍ߫ ߕߐ߭ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ߜߟߎߞߘߎ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌߟߞߊ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌߘߊ߲߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬. ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߕߋ߬ߟߋ ߡߣߍߡߣߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߟߊߟߊߟߊ߫߹ ߊ߬ ߞߣߍߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ %߇߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߒ߬ ߠߊ߫ ߢߊߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߕߋ߬ߟߋ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߐ߫ ߖߌߛߎ߲ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߎߢߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߅ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫. ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌߛߎ߲ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߡߊ߬ߘߏ߲ ߝߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫, ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߜߟߐߡߌ߲߫ ߠߊߥߟߏߕߊ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߞߊ߲߬. ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߥߙߊ߬ ߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߂߆0߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߥߙߊ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߡߊ߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞ ߂߆߀߀ ߘߌ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߞߊ߲߬. ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߜߐߞߎ ߥߙߌ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߡߊߞߍߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߊߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊߝߎߥߊ ߦߋ߬ߟߋ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߎ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌߛߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߥߎ߬ߛߎ ߢߐ߲߯ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߊߘߐ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߠߎ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߎ߲߬ߞߎ߫. ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߜߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߕߟߊ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎ߱ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߓߎ߲߰ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߸ ߝߊ߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߥߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߝߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߞߋ߬ߡߎ.

ߕߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ

ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߍ߬ߜߍ߸  (ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߐ߲߰ ߃߃߂.߉߀߀) ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߙߎߞߙߍ %߉߉.߈߆ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߜߝߐ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߕߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߥߟߏ߫߸ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߌ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߓߟߊߓߟߊ ߦߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߋ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߜߟߐߡߌ߲߬ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߣߍ߯ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߘߊ߲ ߘߐ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߦߋߕߊ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߗ߭ߋ߭ ߂ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߗ߭ߋ ߂ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߍߣߍ߲ ߓߏ߲߬ߧߊ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊߓߟߊ߫ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍߣߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߊߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬

ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫, ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߯ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌ ߛߌߟߊ ߓߟߊߓߟߊ %߈߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߗ߭ߋ߭ ߖߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߠߎ߬ ߟߊ߫ (ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߣߍ߭")߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߖߡߊ߬ߦߊ ߂߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߝߌ߬ߛߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߊߙߌ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬. ߣߌ߫ ߝߕߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߮ ߞߣߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߓߟߊߓߟߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬. ߓߟߊߓߟߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߣߍ߰ ߞߏ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ߫ ߣߍ߰ߡߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߞߣߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߦߙߋߟߋ߲ ߠߎ߬

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ

ߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߘߏ߫

ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߣߍ". ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߢߐߡߢߐ߫ ߖߛߐߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ, ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫. ߡߢߐߡߢߐ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁.߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߣߍ ߡߊߝߎ߲ߝߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ (ߦߋߟߋ߲߫ ߜߟߎߞߘߎ ߘߐߜߍ߫). ߟߊ߬ߡߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߟߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߛߊߙߌߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߜߟߎߞߘߎ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߯ ߛߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ߜߟߎߞߘߎ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ߜߟߎߞߘߎߘߐ߫ ߢߎߡߍ ߘߌ߫߸ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߡߐߙߐ߲ߘߐߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߕߐ߬ߟߊ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߓߟߏ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫. ߘߎ߱ ߣߍ߰ߛߎߓߊ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߟߐ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߎ߱ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߡߊ߬ߝߎ߲߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߣߌ߫ ߜߏ߬ߙߊߙߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߐ߬ߓߐ ߓߙߍ߬ߦߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߘߏ߫. ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߣߴߊ߬ ߓߐ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߢߐߡߢߐ߫ ߖߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߥߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߖߐ߲߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߓߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߍ߰ߛߎߓߊ߮ ߓߊߙߌ ߫ߘߐ߫. ߦߋߟߋ߲ߜߟߎߞߘߎ  ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫) ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫ ߡߢߐߡߢߐ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߡߓߊ (ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߯ߟߞߊ ߥߎߢߊ߲. ߥߎߢߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߯ߟߞߊ ߡߍ߲ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߍ߰ߛߎߓߊ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊߖߊ߲߰ߧߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߥߎߢߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߯ߟߞߊ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬߸ ߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߕߍߡߟߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߯ߟߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߓߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߁߀ ߣߌ߫ ߛ.ߘ ߄߀ ߞߛߊ߬ߓߌ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫.

ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߜߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߣߍ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߜߐߞߎ߫, ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ (ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇߀߀) ߟߊ߫.

ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲
ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߊߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫. (ߏߙߋߙߌ߫) ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߜߟߎߞߘߎ߫ ߘߋߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߗ߭ߎ߳ߟߌߞߊ ߕߋ߬ߟߋ_ߋ߯_ߕߋ߬ߟߋ,ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߬ ߂߀߁߉ ߡߊ߬.  ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߎ߰ߟߞߊ߬ ߄ ߥߟߊ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߙߏ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߍ߭ ߟߊ߲߬ߓߏ߲߬ߦߙߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߜߊ߲ߜߊߘߊ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫. ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߓߊ (ߛߌ߰ߟߏߟߏ߸ ߘߎ߱߸ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ) ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߘߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫, ߘߎ߰ߝߘߊ߬ߦߟߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߋ߬ߣߐ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߕߊߞߙߎ ߟߎ߬ ߥߦߏ߬ ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬. ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ (ߜߐߞߎ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ).

ߜߐߞߎ

ߜߐߞߎ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ 0.߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߜߐߞߎ ߝߍ߬߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߜߎߟߌ ߣߐ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߙߎ߬߫ ߟߊߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߜߐߞߎ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߕߌ߫ ߡߢߐߡߢߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߣߍ߰ߡߊ ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߭ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬. ߖߌ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߕߏ߬ߙߏ߲߬ߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜߎߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫, ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߞߢߊ߬ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ ߟߊ߫.

ߛߌ߰ߟߏߟߏ

ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߦߋ߫ (ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߀.߇) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ (߀.߈߁߅ ߍߡ)߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߘߎ߱߸ ߜߊ߲ߜߊߘߊ߲ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߘߏ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߣߍ߰ ߞߌߘߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߓߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߡߊ߰ ߘߐ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߉߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߞߐߓߌߟߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߝߍ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߀߀ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߣߐ߬ߟߊ߬ߖߎ߰ ߥߟߊߞߘߊߡߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫. ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߘߎ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߞߍߕߐ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߓߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߠߊߘߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߕߊߞߙߎ߫ ߛߊߙߌ ߓߟߏ߫.

ߘߎ߱

ߘߎ߱ (ߛ.ߘ ߁ ߠߋ߫ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߏ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߮ ߞߣߐ߫߸ ߢߣߊߡߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߖߌߜߟߎߞߘߎ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߝߘߊ߬ߦߟߍ߬ߞߏ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬. ߘߎ߱ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ %߂߁ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊߙߏ, ߞߐߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.

ߤߐߞߎ

ߤߐߞߎ (ߕߋ߬ߟߋ ߛ.ߘ ߁.߅) ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ (ߕߋ߬ߟߋ ߛ.ߘ ߀.߁߀߇) ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߯ߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߓߍ߲ ߆.߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ %߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬). ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߊߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߞߙߎ߫ ߞߣߍ߫ ߘߐߝߎߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߏߟߊ߲ߔߎߛ ߞߎ߬ߙߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊߢߌ߲߯ߣߍ߲ ߠߎ߬,  ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߕߍ߭ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߐ߫. ߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߣߍ߭ ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏߙߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫. ߞߐߓߌߟߊ߫ (ߞߊߙߏ߫) ߘߌߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ (ߘߋߌߡߏߛ ߣߌ߫ ߝߓߏߛ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬߸ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.


ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲

ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߛߋߙߍߛ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲߬ ߝߘߊߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߘߏ߯ߣߍ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߎߘߍ߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߜߘߊߙߋ߲ ߠߎ߬ (ߡߋߕߋߏߙߏߊߘ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߘߊߡߢߐ (ߜߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߊ߬ߞߊ) ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬. ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߤߐߞߎ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߫ ߕߍ߫߸ ߛ.ߘ ߂.߃ ߣߌ߫ ߃.߃ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫. ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߒߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬. ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊ߯ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߍ߲߬ߘߍ ߞߙߎߞߙߍ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߥߊ߯ߢߐ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߡߊߥߙߍߥߙߍߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߓߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߎߘߊߦߌ߫߸ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ߠߌ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫.


ߞߐߘߐ߲ߓߊ߸ ߢߐ߬ߕߌ߮ (ߛߋߙߍߛ) ߢߐ߬ߕߌ߮

ߢߐ߬ߕߌ߮ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲߸ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬߸ ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.

ߢߐ߬ߕߌ߮ (ߛ.ߘ ߂.߇߇) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߢߍߖߊ߯ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߣߍ߲߯ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߥߛߊ߬ߕߊ ߓߍ߬ߙߍ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߜߟߎߞߘߎ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫. ߢߐ߬ߕߌ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߈߀߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߀ ߟߊ߫߸ ߖߎ߯ߓߍߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߘߌ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߟߌ ߟߊߘߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬.

ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲ߜߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߰ߟߋ ߞߍߗߏ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߛߊ߲ߜߘߊ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏߦߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬߸ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫. ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߖߌ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߘߌ߫. [[ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߛ]]ߌ߫ ߕߑߙߏߊߋ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߕߏ߲ߘߋ ߍߟ ߄ ߥߟߊ߫ ߍߟ ߅ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ (ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߎߘߊߦߌ߫). ߊ߬ ߕߑߙߏߦߍ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߤߌߟߑߘߊ߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߦߊ ߂: ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߃ ߟߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߊ ߝߌ߬ߟߊ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߙߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߙߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߊߕߊ߯ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߥߎߦߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫, ߦߏ߫ ߖߌ߸ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߊߘߌ.ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߓߴߊ߬ߟߎ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߡߊߖߌ߰ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫.

ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬

ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߍ߲߲߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ
ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߛߊ

ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬߸ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮߸ ߛߊ߲ߕߌ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮, ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߘߎ߱߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ߸ ߤߐߞߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߐߞߎ, ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߛߊ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߜߟߎߞߘߎ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߎ߳ߟߌߞߊ ߕߋ߬ߟߋ ߁߀߀ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁ ߡߊ߬ ߂߀߂߃ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂ ߂߀߃߄ ߠߊ߫߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߘߐ߫. ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬߸ (ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ %߉߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߐ߲߰ ߄߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫߸ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߂߀ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߐߞߊߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߤߐߞߎ ߡߊ߬.

ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬

ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ (ߛ.ߘ ߅.߂) ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃߁߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߂.߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߞߘߐߟߊ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߡߙߎ߬ߝߋ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߥߎߟߋ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߇߉ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߝߍ߭ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߜ߭ߊߣߌߡߍߘ߸ ߞߊߟߌߛߑߕߏ߫߸ ߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߏߔߊ߬, ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߕߊߞߙߎߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߞߟߊߦߊ. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߓߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߜ߭ߊߟߌߡߍߘ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫.

ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮

ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ (ߛ.ߘ ߉.߅)߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߘߐߝߊߟߋ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐߝߎߙߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߡߐ߲ߕߐ߲ (ߡߊߢߋߕߏߛߑߝߍ߯ߙ). ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߘߍ߲߬ߘߍ %߆߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߡߢߐߡߢߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߆߂ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫. ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߣߌ߫ ߊ߲ߛߋߟߊߘߎߛ. ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߊߙߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߜߐߞߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߓߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߛߊ߲ߕߌ߮

ߛߊ߲ߕߌ߮ (ߛ.ߘ ߁߉.߂) ߟߋ߬ ߝߍ߯ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߓߎߘߎ߲ߛߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߋ߲ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߂߇ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߕߊߣߌߦߊ߫߸ ߏߓߋߙߐ߲߫߸ ߐ߲ߓߑߙߌߍߟ߸ ߊߙߌߦߍߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߙߊ߲ߘߊ߫.

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ (ߛ.ߘ ߃߀.߁)߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߘߐ߫. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߁߄ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߝߍ߬. ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߕߑߙߌߕߐ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߯ߛߎ߲ ߖߌ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ. ߕߑߙߌߕߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߕߐߡߊߛߊߦߌ ߘߐ߫. ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߕߑߙߏߊߋ ߞߎ߲߬ߛߌ.

ߛߙߏ ߟߎ߬

ߛߙߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߕߊ (ߛ.ߘ ߅.߅) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߌ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߛߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߁߀߁߉߉ ߗߊߙߌߞߑߟߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅߀ ߘߌ߫. ߛߙߏ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫߸ ߛ߭ߌߙߐ߲߫, ߏ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߏߡߊ (ߔ߉߅) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߖߙߌ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬.

ߞߏߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߡߊ߫ ߤߊߟ-ߓߏߔ ߀߃߲-߂߉-߁߉߉߇ ߟߊ߫

ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߥߎߦߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߋ߬ߜߐߞߎ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߞߛߐߞߛߐ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߕߐ߫. ߣߌ߫ ߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏߡߊ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߟߎ߫ ߝߙߎߝߙߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߔߏ߲߰ߦߊ߫ (ߌߦߐ߲ߣߌߖ߭ߊߛ߭ߐ߲)߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߥߊߦߌ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߌ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߟߏ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬. ߞߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߊߞߎߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߞߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߊߞߎߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߮ ߘߐ߫. ߞߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߤߊߟߋ߫ ߓߏߔ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߐߙߕ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏߡߊ߫ ߛߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫߸ ߦߏ߫ ߞߑߙ߭ߏߕߖ߭ ߛߐ߲߮ߜ߭ߑߙ߭ߋ߯ߖ߭ߊ߬ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߕߍ߰ ߡߊ߲ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߟߊߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߏߡߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߎߦߋ߲ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫.


ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߊߞߎߟߊ ߟߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߎߡߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߞߙߎ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߊ߲߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߥߊ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߏ߯ߟߎߢߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߕߊ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫.  


ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬

ߝߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ߸ TNO ߘߎ߱߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߎ߬߸ ߋߙߌߛ߸ ߡߋߞߑߡߋߞ߸ ߤߊߎߡߌ߫߸ ߛߋߘߑߣߊ߫߸ ߂߀߀߇ ߥߟߊ߫ ߁0߸ ߞߎߥߊߎߊߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߐߙߑߞߎߛ. ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫.  ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߃0 ߣߌ߫ ߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎߥߊߏߊ߸ ߝ߭ߊߙߎߣߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߐߙߑߞߎߛ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߀ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߬߸ߝߏ߫ ߘߎ߱ ߕߊ߲ߢߐ߲߮߸ ߥߟߴߊ߬ ߗߡߍ߬ߢߐ߲߮. ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߥߙߍߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߠߋ߬. ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߖߊ߰ߟߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߕߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬). ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߝߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ (ߞߊߙߏ) ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߏߍ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ (ߛ.ߘ ߃߉ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߐߝߍߟߊ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ ߡߊߕߍ߰ߟߌ ߟߊ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߐߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߖߍ߲ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߁߇ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߛ.ߘ ߂߉.߇ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ (ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ.ߘ ߄߉.߅ ߟߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߃: ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߕߊ߫ ߂ ߡߊ߬. ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߕߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߕߊ ߛߎ߮߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ (ߔߑߟߎ߳ߕߌߣߐߛ) ߟߎ߬.

ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߝߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߎ߰ߟߊ߫ (ߞߎߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߐ߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫)߸ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߛߕߌߞߌ «Styx»߸ ߛߐߞߍ߬ «Nix»߸ ߞߍߙߌߓߋߙߏ߫ «kerberos» ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߓߍ߲߫ «hydra»߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߡߊߞߌߡߊߞߌ߫ ߣߌ߫ ߤߏߡߌߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߡߊߞߌߡߊߞߌ߫ ߣߌ߫ ߤߏߡߌߊ߫ ߡߊߞߌߡߊߞߌ߫ (ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߛ.ߘ ߄߅.߇߉) ߞߊߘߐ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ (Pluton) ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߊ߬ߞߘߐ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ (ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߫ ߟߊߕߍ߰ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬) ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߊߞߌߡߊߞߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߣߍߡߣߍߟߊ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ (ߔߑߟߎ߳ߕߐ߲߫) ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߕߊ ߘߌ߫ ߔߊߣߊ߲ߥߎ߲߫߸ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߉ ߟߊ߫.

ߤߏߡߌߊ߫ (ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߄߃.߁߃) ߦߋ߫ ߡߊߞߌߡߊߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߝߘߏ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߇:߁߂ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊߞߌߡߊߞߌ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߐߓߌߟߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߎߞߘߎߟߌ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߃.߉ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߛߎߟߎ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߣߍ߲ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߫ ߝߊ߲ߝߍ߬ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߘߌ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߝߎ߲ߘߟߌ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߫ ߣߐ߭ (ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ) ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙ߲ߣߍ߲ ߝߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߜߐߞߎ «ߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫» (perihelia) ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߟߋ߬ߔߏ߲ «ߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߊߖߊ߲߬» (aphélie) ߦߴߏ߬ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߛߐߞߛߐ߫ (ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߁߅߀ ߓߐ߫). ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ߟߊ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߡߊ (SDO) ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊߖߍ߲߬ߖߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙ߲ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߋ߲߫ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ () ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߋߟߋ߲ ߝߋ߲߫ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߣߐߟߊߝߊ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙ߲ߣߍ߲ ߞߐߞߊ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫.

ߋߙߌߛ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߊߙߌߛ߭ ߋߙߌߛ (ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߆߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫) ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ %߂߅ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߞߊߙߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߯ߓߍ߲ (Dysnomie). ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߕߊ߲ߓߊ߲ߞߏ (excentrique) ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߋ߬ߜߐߞߎ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߃߈.߂ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߔߏ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߉߇.߆ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߖߍ߲߬ߖߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߓߍ߲ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߄° ߠߊ߫.

ߌ߬ߦߊ (Gonggong) ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߆߇.߃߈ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߛߎߡߊ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߋߙߌߛ ߢߍ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߦߊ (resonance) ߃:߁߀ ߠߋ߫ ߟߊ߫. ߞߊߙߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߞߟߎߌ߫ (Xiangliu).

ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߕߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߞߣߍ ߝߣߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߐߕߏ߲ ߕߍߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߐ߲߯ߡߛߊߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲ (ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ\ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫; ߒ߬ߓߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊ߲߬ ߦߙߐ (heliopause) ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߜߟߎߞߘߎ (heliosphere) ߓߐߕߏ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߕߍ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߢߐ߲߯ߡߛߊߡߊ߲ߠߌ߲ ߛߝߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߖߊ߲߰ߧߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߐߙߌߕߌ߬ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߞߏ߰ߙߌ ߢߐ߲߱ ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߐ߫.