ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬ߥ: ⯓,[߁] ♇[߂]) ߓߘߊ߫ ߟߊߕߘߍ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߌߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫, ߝߊ߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߞߕߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߕߐ߫߸ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬

ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߐ߬ߟߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ
ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߁߀߸ ߇߲/߁߄/߂߀߁߅߸ ߁߁߲/߂߀/߂߀߁߅

ߘߐ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߑߟߊߌߘ ߕߏ߲ߓߏߜ߭ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߜߊ߲߰ߛߊ߲. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߋߙߌߛ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ %߂߇ ߟߊ߫.ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߍ߭ (ߡ.ߛ.ߘ) ߟߐ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߂߆߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߣߴߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ߡߊ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߋߙߌߛ ߞߐ߫߸ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߕߐ߫߸ ߘߍ߲߬ߘߍ ߘߐ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߋߙߌߛ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߞߎߊߔߍߙ ߝߙߊߓߊ߲߫ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߣߌ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߲߬ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߢߐ߲߰ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߘߍ߲߬ߘߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߘߐߟߊߝߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ (ߛ.ߘ) ߃߀ ߣߌ߫ ߄߉ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄.߄ ߣߌ߫ ߇.߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߡߊ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߅.߅ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫߸ (ߛ.ߘ ߃߉.߅) ߖߊ߬ߕߋ߬. ߞߊߙߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫: ߊ߬ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߕߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߛߑߕߌߞߛ߸ ߣߌߞߛ߸ ߞߍߙߑߓߋߙߐߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߌߘߑߙߊ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߝߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߛߌ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߣߛߊ (ߣߖ߭ߊ) ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߫ ߣߌߥߦ ߤߏߙߊߌߖ߭ߐ߲߫ (ߣߌߥߦ ߤߐߙߌߖ߭ߐ߲߫) ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߂0߁߅ ߟߊ߫. ߣߌߥߦ ߤߏߙߊߌߖ߭ߐ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߊߙߏ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߊ߬ߙߌ ߝߋߟߋ߲ ߞߐߟߐߞߐߟߐ߲߫ ߢߟߊߥߎߟߋ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲ߓߐ߬ߓߐ (ߕߏߟߍ߲߫) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߎߢߍߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߡߊߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫, ߞߵߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߉߀߀߀ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫.

  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. Retrieved 2022-01-19.
  2. ߞߙߊߞߏ:Cite book