ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ
ߓߟߏߡߞߊ, ߓߟߏߡߞߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲quantitative linguistics, ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.leuphana.de/institute/ies/lina-lab/korpuslinguistik.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ (Corpus linguistics) ߥߟߊ߫ ߘߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߞߍߓߟߏߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߡߊ ߓߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]