ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߡߍ߲߫ ߠߊߓߐ߫ ߞߎ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߌ߫ ߥߎߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߎߟߊ߫ ߕߏ߫ ߌ ߣߴߌ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߕߍ߫[߁].

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲
ߥߟߏߒߘߐ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲consumer electronics, electrical appliance, home appliance, ߥߟߏߒߘߐ, telecommunications equipment ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌdialogue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮Johann Philipp Reis, Elisha Gray, Alexander Graham Bell, Antonio Meucci ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ1876 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the telephone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Produced soundringtone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character, , , 📞,  ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߥߟߛߊ߫ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߏ߬ ߕߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏ߬ߝߏ.ߣߌ߫ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߓߊ߲ ߘߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ߕߙߏ߬ߞߏ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ،ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߘߌ߫ߞߙߏ߬ߝߏ ߘߏ߫ߡߊߝߘߎ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ،ߏ߬ ߓߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߟߊ߫ߥߎߟߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߋ߬ ߜߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ . ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߥߋ߯ߟߋߣߍ߲ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߎߟߊߟߊߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫

ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ :ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ ߡߊ߬ ،ߞߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ، ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߛߎ߮ ߟߐ߲߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߎߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߎ߲ߘߊ ߟߊ߫.

ߋߙߌߞߑߛߐ߲ ߓߊߞߋߟߌߕߟߋߝߐ߲ ߁߉߃߁

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߛߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲

ߡߏ߬ߙߌߛ ߡߋߛߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ߡߌߟߊ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ،ߛ߳ߊߙߟ ߓߎߙߛߋߟ ،ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߊߛߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߝߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߈߲/߂߆/ ߁߈߅߄ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫. <<ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊߕߊ߮ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ >>

ߏ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ߛߟߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߢߟߊߞߎߘߦߊߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߥߟߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߞߘߐ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߕߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ߝߟߌߔ ߙߋߌߛ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߝ߭ߌ߬ߛߌ߬ߞ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ߝߊߙߊ߲ߞߑߝߐߙ ߛߎ߳ߙ ߟߋ ߡߍ߲ ، ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߂߆ ߁߈߆߁. ߁߈߆߃ ،ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߛߊߣߌߡߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߫ ،ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ.

ߊߡߙߌߞߌߞߊ ߌߕߊߟߌߞߊ﴿ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ߫ ߡߋߛߌ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߁߈߄߉ ߣߌ߫ ߁߈߇߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ﴿ߔߊ߲ߕ ߞߊߝ߭ ﴾ ߛߙߋߓߍ ߣߐ߬ߝߍ߬ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ /߁߈߇߀ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߊߡߙߌߞߌߞߊ﴿ߋߘߎߥߊߙ ߓߋ ߜ߭ߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߛߓߍ߫ߘߍ߭ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߣߋߥߑߦߐߙߑߞ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߸ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ߛߍ߯ߛߍ߯ߟߌߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ،ߊߟߍߜ߭ߊ߲ߘߍߙ ߜ߭ߙߊ߬ߤߊߡ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߓߍߟ….ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߁/߂߀߀߂ ،ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߏ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߣߌ߫ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ߫ ߡߋߛߌ ߕߘߍ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ߛߟߐ߬ߕߍ߰ߘߐ߫ ߁߈߇߄ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߎ߮ ߎ ߛߎ߮ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߫ߓߍߟ ߡߊ߬.

ߋߟߌߖ߭ߊ ߜ߭ߙߋ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ߛߙߋߓߍ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߍߟ ߣߐ߭ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍߟ ߟߊ߫ ߛߙߋߓߍ ߟߋ߬ ߛߍ߯ߛߍ߮ ߘߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ߠߊ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߣߐߡߊ߬ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߙߋ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߡߊ߫ ߛߙߋߓߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ. ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߡߙߊߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐߝߟߌ ߘߎߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ،ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߐ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍߟ ߕߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߝߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊߟߍߜ߭ߊ߲ߘߍߙ ߜ߭ߙߊߤߊߡ ߓߍߟ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ ߢߣߊ.

ߛߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ :ߜ߭ߙߋ ߣߌ߫ߓߍߟ ߕߍ߫ ߛߞߌߝߟߌ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߁߈߇߇ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߁߈߇߉. ߁߉߁߂ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߠߌ߲ߘߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߁߂߀߀߀ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ،ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߈߀߀߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߊ߫ ،ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߱ ߁߂ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߲ߜ߭ߌߟߋߘߎ߮ ߣߌ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߇߁ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ،߁߈߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߍ߭ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬.

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߊߘߐߟߑߝ ߓߌߕߊߙ

ߟߐ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ : ߞߙߊߞߏ:ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ ߡߊ߬ ،ߞߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ، ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ߝߙߍߕߍ ߛߎ߮ ߟߐ߲߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ߟߐ߯ߝߍ ߘߎߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߎ߲ߘߊ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߕߙߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߊ߯ߙߟߊߞߙߏ߬ߝߏߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌߡߊ߫ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ߛߊ߲ߔߍߙߍ߲ߢߎߡߍ ߓߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߌߓߐ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߍ߫ ߞߎ߲ ߣߌߡߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ.

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߏ߰ߝߏ߬ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ :ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߐߕߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ߡߟߊߡߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߙߌ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ؟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߙߏ߬ߝߏ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߓߟߏߟߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߘߎ ߕߐߘߐ߲߫ ߸ ߞߍߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߞߏ߲ ߘߏ߫ ߜߊߟߏ߲߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߕߍ߰.

ߞߙߏ߬ߝߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ،ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߟߌߣߍ߲ ߠߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߦߟߌߘߐߦߊ ߸ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߘߊߞߏ ߘߌ߫.

ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߝߘߎ ،ߏ߬ ߓߊ ߞߍ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߕߊ ߞߙߏ߬ߝߏ]] ߟߋ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߌߣߍ߲ ߠߊ߫[[ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߕߐ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߜߋ߲.

﴿ ߞߟߌߟߌ߫ ߞߘߎ ﴾ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ (߁߈߉߈).ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߎߦߌߢߎߡߍߡߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊߕߊ߯ ߘߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߡߊ߬ ߸ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߣߝߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ߕߊߘߏߙߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ،ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ߖߐ߰ߣߍ߲߬ߦߊߟߌ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ߊߟߑߡߐ߲ ߛߑߕߙߐߖ߭ߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߁߈߉߁. ߛߎ߬ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ߢߐ߮ ߟߋ߬ ߕߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߓߊ߯ߙߟߊߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ،ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߘߎߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߘߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ߟߋ߬ ߁߉߁߂ߣߌߛ﴿ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ﴾ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߕߣߐ߬ ߟߋ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ iߟߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ߛߏ ߝߋ߲ ߝߍ߬ ߸ ߟߊߓߊ߬ߙߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߙߏ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߢߊߕߍ߮ ߕߏ߰ߝߏ߬ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߘߊߕߐߡߦߊ߫(( ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ)) ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ،ߝߙߍߕߍ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߓߍ߯ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߍߕߍ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߕߎ߲߰ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫. ߓߊ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߐ߯ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ،ߝߙߍߕߍߦߊߟߊ߲ߢߊߕߍ߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߊ߫. ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߘߌ߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߐ߯ ߝߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ ߛߊߞ ߞߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߂߁߆. ߌ ߕߘߍ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߁߆ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߐ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߉ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߛߋ߲߬ߘߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ )ߊߟߑߞߊߕߍߟ)ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߀ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߟߐ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ،ߝߏ߫ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߚߐ߫. ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߡߊ ߘߐߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ،( ߞߣߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߕߜߋ ). ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ،ߞߙߏ߬ߝߏ ߝߏߋߡߊ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊߞߊ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߕߞߌߦߊߞߏ ߘߌ߫ ،ߞߊ߬ ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߖߘߍ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬. ߖߐ߯ߙߊ߲ߧߊ߫ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲. ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ << ߗߛߗ >> ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߊߥߎߙߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߠߊߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎߦߊ ߸ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߕߏߟߏ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߕߊ߬ ،ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߦߊߖߟߎ ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬. ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߬ߞߘߐ ،ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߌ߬ ߦߏ߫ ߓߟߐߟߐ߫. ߛߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߫. ߞߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߞߢߐ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߘߊ߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ : SIP( ߛߟߟ ) ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߐ߫ IP VoIP) ߡߊ߬. ߖߐ߯ߙߊ߲ߠߊ ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߁߉߈߀ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߎߜߍߓߟߏߡߊ߬ ߜߟߎߞߘߎ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ߬ߞߏ߲ߘߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ،ߞߙߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߏ߬ߓߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߢߊߕߍ߮ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߐߞߘߎߥߟߊ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߌ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߍ߫. ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ߝߙߍߕߍߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߘߎ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߒߘߐ ߤߊߡߊ߲ ߓߊ߲߭ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊߕߊ߮ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫،ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߴߏ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߊ߫ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߈ /߁߉߉߆ ߸߂߃ߙߋ߲. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍߦߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲߬ߕߊ߲ ߘߌ߫. ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߍ߲߫ ߞߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߏ߬ߞߟߎߞߎ߬ߕߎ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ߞߎߡߊ߲ߓߘߎߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߟߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏߜߘߍ ߦߋ߫ ߝߊߟߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߏ ߞߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߐ ߣߌ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߝߟߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߕߘߍ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ߬ߞߏ߲ߘߏ ߦߙߌ߫ ߝߍߙߍ߲ ߡߐ߲ߢߐ߲߯ߡߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍߟߊ߲ ߞߘߋߞߘߋ߫ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߟߍߟߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߥߟߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߟߊߡߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߎ߬ߞߏ߲ߘߏ ߡߊ߬. ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ HF ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߣߌ߫ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ،ߖߊ߬ߡߣߊ ߞߣߐߟߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߟߊߡߟߊߒߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲. ߞߋߟߋ߲߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߥߙߍߓߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߠߊߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߬ߓߊ߮ VHF ߥߟߊ߫ UHF ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߛߐ߲ߞߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ،ߦߏ߫ DECT ߗߋߘߊ ߟߎ߬. ߥߟߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߦߙߌߞߊ ߞߟߋߞߟߋߣߘߐ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏߝߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߘߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫( ߜ ߞ ߦ RTC) ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߬ߞߢߐ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߄߲ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊߘߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫( ߓߟߞ߄) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߬ߞߢߐ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߆߲( ߓߟߞ߆) ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߗߋߘߊ ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߗߋߓߏ߲ ߘߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߊ S63( ߛ߆߃) ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߕߙߏ߬ߕߙߏ߬ߟߋ߲ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߡߙߐߢߐ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎߍ߲߫. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬( ߔߋ ߛߋ ߊ ) ߟߊ߫(ߖ ߘ ߝ PDA) ߖߘߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߟߊ߲ ߝߙߍߕߍߡߊ. ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߘߍ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊ߬ ߖߌ߬ ߡߎ߬ߡߍ߫ ߞߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߣߌ߲߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ،ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏߟߌ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫

ߘߏߝߙߍߕߍ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Telephone Ch. Mildé Fils et Cie 01

U+260E ☎ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߌ߲ (HTML : ☎) U+260F ☏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߜߍ (HTML : ☏) U+2121 ℡ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ (HTML : ℡) U+2706 ✆ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߌߓߌߛߌ ߞߎߡߊߛߏ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ߓߍߟ ߡߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫.ߞߊ߬ ߥߎߟߊ߫ ߕߏ߫ ߌ ߣߴߌ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߥߎߟߊߞߊ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ،ߞߴߌ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߥߎߟߊ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߥߞߌߔߋߘߌ ߔߘߋߞߎ ߞߊ߲߬. ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߟߊ߲ ߛߌ߬ߘߊ ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߥߎߟߊߟߊߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߡߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߥߎߟߊߟߊߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ߖߟߎ ߡߙߐߡߙߐߣߍ߲߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߌߟߊߒߢߐ߲߯ߡߊ

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߘߐ߬ߝߐ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߛ߳ߛ߳ߎߥߌߛ

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] cet article a été traduit de wikipédia français