ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲
computer science term
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫case sensitivity (two options), type of programming language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of programming languages, timeline of programming languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Manifestation ofprogramming paradigm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/programming-languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of programming languages by type, list of programming languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲, ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߭, implementation of ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫: Programming language)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߛߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߡߊ߬ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫:

ߞߊ߲߫ ߞߛߊߞߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ (ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫  ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫) ߦߏ߫: ߛߌ ߛ߭ߊߙߍߕ ، ߓߊߦߌߕߐ߲، ߗ߭ߝ߭ߊ.

ߞߊ߲߫ ߞߛߊߞߊ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ (ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫) ߦߏ߫: ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲.

ߊ߬ ߛߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߕߊ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬. ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߢߊߓߏߟߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߢߊ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߗߏ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߙߏߞߏ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߖߘߍߡߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߗ߭ߝ߭ߊ.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߥߟߊ߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߎ߯ - ߎ - ߛߎ߯، ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߢߊ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߊߘߐߡߦߊߡߊ ߡߊ߬.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߣߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߵߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߛߊߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߍߥߟߊ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߘߐ߫. ߌߞߏ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ (ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߟߎ߬ البرمجيات Software) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߓߎ߲ߓߎ߲ߡߊ ߟߎ߬  عتاد الحاسوب HardwareHardware).

ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߛߌߘߌ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߌߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߣߌ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߬ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߕߙߏߞߏߡߊ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫)، ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߕߘߍ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊߕߐߡߦߊ ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߏߝߙߍߕߍ߫ ߖߊ߲ߓߊ ߟߊ߫، ߢߊߓߐߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ (߀) ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ (߁)، ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߞߊ߲، ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߢߍߥߟߊߢߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߕߊߙߊ߲ߛߌߛߑߕߐߙ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߯ߡߊ߲، ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߖߘߌߖߘߌ߫ ߘߊ߫، ߓߟߏߡߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊߦߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐ߬ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬، ߝߏ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߢߍߥߟߊߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߤߊ߯.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߊ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߓߟߏߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߕߐߡߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߐ߫ ߀ ߣߌ߫ ߁ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐߖߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߊߖߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬  ߸ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߓߐߛߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߟߋ߬:

 • ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߙߊ
 • ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ
 • ߛߏ߯ߙߏߢߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߡߊ߬ߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߙߍߕߍߡߊ ߓߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߡߊ߬ ߝߊߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߡߊ߬ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߀، ߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫).

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ ߘߐ߫ ߸ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߞߊߒߞߋ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ (ߓߌߕ = bit) ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬:

ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ ߈ ߦߋ߫ ߦߙߍ߬ߞߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊߡߙߊ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߁߆، ߃߂، ߆߄، ߁߂߈، ߂߅߆، ߅߁߂ ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ ߥߟߊ߫ ߓߌߕ. ߟߊߒߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߦߙߍ߬ߞߕߋ ߈ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߂߅߆ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߡߐ߬ߟߐ߲ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ (߀) ߣߌ߫ ߂߅߅ ߕߍ ߘߐ߫، ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߐ߫ ߸ ߢߣߊߡߦߊ ߕߞߌߦߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍߓߏ߲ ߘߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬.

ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[߁][ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ
ߝߕ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ Conversation de équivalence Symbole Nom ou unité Conversation of equivalence Symbole Name of unity
߁ ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ ߢߞ ߢߕ = ߀ ߥߟߊ߫ ߁ 1bit ou 0 bit B Bit 1b =1 or 0 B Bit
߂ ߦߟߍ߬ߞߕߋ ߦߞ ߦߞ = ߢߕ ߈ 1 o = 8 bit O Octets 1b = 8 b B Byte
߃ ߝߍߞߕߋ ߝߞ ߝߞ ߁ = ߦߞ ߁߀߂߄ 1 ko = 1024 o Ko Kilo-octet 1kb = 1024 Kb Kolo byte
߄ ߛߋ߰ߘߋ߬ߞߕߋ ߛߞ ߛߞ ߁ = ߝߞ ߁߀߂߄ 1 mo = 1024 ko Mo Mega-octet 1 mb = 1024 kb Mb Mega byte
߅ ߝߊ߯ߞߕߋ ߝߊߞ ߝߊߞ ߁ = ߛߞ ߁߀߂߄ 1 go = 1024 mo Go Giga-octet 1 gb = 1024 mg Gb Giga byte
߆ ߛߊ߬ߦߌ߬ߞߕߋ ߛߊߞ ߛߊߞ ߁ = ߝߊߞ ߁߀߂߄ 1 to = 1024 go To Tera-octet 1 tb = 1024 gb Tb Tera byte
߇ ߓߏ߲߬ߣߏ߲߬ߞߕߋ ߓߞ ߓߞ ߁ = ߛߊߞ ߁߀߂߄ 1 po = 1024 to Po Peta-octet 1 pb = 1024 tb Pb Peta byte
߈ ߛߊ߯ߞߕߋ ߛߊ߯ߞ ߛߊ߯ߞ ߁ = ߓߣ ߁߀߂߄ 1 eo = 1024po Eo Exa-octet 1 eb = 1024 pb Eb Exa byte
߉ ߡߣߐ߬ߞߕߋ ߡߞ ߡߞ߁ = ߛߊ߯ߞ ߁߀߂߄ 1 zo = 1024 eo Zo Zetta-octet 1 zb = 1024 eb Zb Zetta byte
߁߀ ߜߘߋ߬ߞߕߋ ߜߞ ߜߞ ߁ = ߡߞ ߁߀߂߄ 1 yo = 1024 zo Yo Yotta-octet 1yb = 1024 zb Yb Yotta byte

ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߌ[߁][ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߲ߕߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫: ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫، ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߟߐ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌߟߊ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫…

ߛߏ߯ߙߏߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߏ߫ ߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߊ߬  ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫: ߞߊ߲߫ ߞߏߢߕߊ (Basic، Fortran) ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߘߊߘߐߡߦߊߕߊ، ߏ߬ ߟߋ ߓߐߛߎ߲ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߊ߲ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߞߛߊߞߊ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߕߙߏߞߏ߫ ߞߊ߲ (Machine Language)
 • ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ (Assembly Language)

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߞߛߊߞߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߌ
 • ߛߌ+ +  ( ߛߌ ߔߑߟߐߛ ߔߑߟߐߛ ++c)
 • ߛߌ ߛ߭ߊߙߍߕ (ߛߌ #)
 • ߗ߭ߊߝ߭ߊ
 • ߟߌߛߔ
 • ߔߙߏߟߏߜ߭
 • ߝߏߙߕߙߊ߲
 • ߔߌߕߏ߲
 • ߙߏߓߌ
 • ߊߘߊ
 • ߘߍߟߑߝ߭ߌ
 • ߓߊߖ߭ߌߞ
 • ߞߓߏߟ
 • ߔߊߛߑߞߊߟ
 • ߛߑߞߌߦߎߟ
 • ߔߌ ߝߎ ߔߌ


 1. ߁.߀ ߁.߁ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊߙߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ،ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁، ߞߐߜߍ߫ ߁߂߃، ߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ :ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬