ߖߝ߭ߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߝ߭ߊ߫
Java Platforms.PNG
software framework, computing platform
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Java coffee ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲Java Platform, Micro Edition, Java Platform, Standard Edition, Jakarta EE, Java Card, PersonalJava ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߂߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1996 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮Oracle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲Java ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software version identifier8 Update 221, 11.0.4, 19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌcomputing platform ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.java.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗ߭ߝ߭ߊ߫ ߞߊ߲  ߓߌߝߘߍ ߥߟߊ߫ ߝߍߙߍ߲ߥߟߊ (ߞߏ߲߬ߞߏ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ :java platform) ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߐߣ ߡߊߦߑߞߙߏߛߌߛߑߕߍߡߖ߭ ߓߟߏ߫ ، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏߙߊߞߟߌ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߌ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍߙߍ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ (cross-platform) ، ߗ߭ߝߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߛߎߝߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ (Super Compute) ، ߗ߭ߝߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬  ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߓߟߐߟߐ ߥߍߔ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߛߓߍߘߊ ߡߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬