ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
Sociolinguistics dialect variation.svg
ߘߎ߲ߓߎ, field of study, specialty
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫sociolinguist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ISOCAT id2646 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Sociolinguistics) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߦߋߙߋ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߦߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߢߍߛߐ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߡߊ߬. ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߣߐ߬ ߕߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߣߐ߬ ߕߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߲߬.

ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߲ߞߏ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߢߐ߯ߘߟߊߡߌߘߓߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫: ߓߐ߲ߛߐ߲ ߸ ߣߊߡߎ߲ ߸ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߸ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߛߊߞߊ ߸ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߟߎ߬. ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߢߊ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߛߊߞߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߌߞߏߡߌ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߠߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ (ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲). ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬، ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫.

ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߦߏ߫: ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߢߊ، ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߛߦߊ߬ߞߏ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߍ߲ߘ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߌߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߌߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߐߟߊ߫