ߖߊ߬ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߊ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ / ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߎߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߣߐ߸ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫߸ߓߊߏ߬،ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߊߟߏ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬،ߖߊ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ،ߥߘߊߓߊ،ߢߊ߲ߝߋ߲ ،ߥߎߟߊߕߌ߮߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫߸ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߌ߫߸ߖߊ߬ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߓߏ߬،ߥߊ߲ߖߊ߬ߟߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫...