ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߟߋ߬ߓߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߕߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ. 

ߕߟߋ߬ߓߊ߮
invention
Nameꠇꠝ꠆ꠙꠥꠐꠣꠞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎMUSASINO-1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊߙߊ߲ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߟߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫computer configuration, class of computers, computer performance, computer interface ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫electronics, mechanical energy, electricity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߴߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߘߝߊߟߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߐ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߞߊ߲ߞߋ߸ (ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߓߊߖߎߡߊ)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߖߐ߲߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߛߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ߞߋ. ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߙߎ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߡߟߊߡߟߊ (ߞߑߟߎ߳ߛߑߕߍߙ).

ߕߟߋ߬ߓߊ߮

ߒ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߓߍ߲ߕߊ ߊߛߍߙ ߊߛߑߔߌߙ ߈߉߂߀ ߜ߭ߍߡߛߑߕߐ߲ߣ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߓߍ߲ߕߊ ߞߎߡߘߊ ߘߐ߫. (ߣߛߊ)  ߣߖ߭ߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ߬ ߞߏ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߬ ߸ ߌ߲ߕߊ߬ߕߍߞ ߛߎߔߐߓߑߙ߭ߍ߲ (ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ ߛߊ߲ߘߐߕߊ)߸ ߁߭-߂߆-߂߀߁߀ ߕߍߞߣߑߣߌߞ ߞߑߙ߭ߌ߲ߔߍߟ ߙߊߟߝ-ߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߛߌ߲ߡߟߊ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߟߊ ߛߋ ߍߡ ߅ (CM-5) ߝߑߙ߭ߏߛߕߑߓߎߙߜ߭߸ ߞߎ߳-߅ Q5 ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߌߜߊߓߌߕ ߟߊ߫ ߣߊߗߕ ߘߍߙ ߥߌߛߍ߲ߛ߭ߊߝߑߕ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߘߑߙߍߛߑߘߌ߲. ߘߌ߭ ߍߡ ߊߌ ߓߌ߭ ߍߡ ߍߛ-߃߆߀ DM IBM S360 ߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߰-ߢߟߋߢߟߋ ߊߞߐߡ ߓߌ߭ ߓߌ߭ ߛߌ߬߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ߲ ߘߍߟ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߌߘߍߜ߭.

ߥߛߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬.

ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߞߊ߲ߞߋ. ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߜߊ߲߬ߛߟߎ ߕߏ߬ߙߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߟߊߟߊߡߊߡߙߊߟߌ߸ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߦߏ߫ ߡߐ߰ߡߐ߮ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߦߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߦߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߐߒߣߘߐߕߊ ߟߎ߬߸ ߦߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߖߊ߯ߙߌ߲ߒߕߋ (ߛߋߞߏߓߊ) ߟߎ߬. ߓߟߐߟߐ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߟߎ߬. ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߞߍߟߊ߲߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߞߘߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߟߏߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߣߐ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߡߊ߬. ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߒߖߘߍߡߦߊ߫߸ ߦߏ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲ ߓߟߏߦߊ ߟߊߛߌ߲ߠߊ ߟߎ߬. ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߕߙߏߞߏ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߕߙߎߕߙߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߕߙߏߞߏ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߢߍߞߐߣߐ߲ߟߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߟߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߟߊߦߟߍߡߊ߲ ߡ.ߏ.ߛ (MOS) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߢߎߡߍߕߊ߲ߜߊ (ߛߌߙߑߞߎ߳ߌߕ) ߝߣߊ߫ ߛߋ߲߭ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߏߢߊߓߐߟߊ߲ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰-ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߁߉߇߀ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫  ߞߊߟߌߦߊ߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊߥߙߍߦߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߢߊߓߐߟߊ߲ ߡߏߛ (MOS) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ ߞߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߛߌߣߌ߲ߦߋߟߊ ߡߎߙߦ.(moore).

ߦߌߟߡߊߦߊߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߊ߲ߕߊ (CPU)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌ߫ ߘߊ߲ߗߏ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߝߌ߬ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߟߐ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߞߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ߟߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߠߌ߲߬ߧߊ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߡߵߊ߬ ߦߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߝߋ߲ ߘߏ߲߬ߕߊ (ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߸ ߢߌߣߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߓߐߕߊ ߟߎ߬ (ߢߊߝߘߍ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߕߊ߸ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߘߏ߲߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߓߐߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ߬ ߟߊ߫ (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊߝߘߍ߫ ߘߐߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߕߊ ߂߀߀߀ ߟߊ߫). ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߠߌ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.


ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߛ߭ߊ߲ߜ߭ߏ߫ ߞߟߏ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߏ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߢߍߟߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫. ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߞߘߐ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߍ߬ߟߊ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߊ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߓߎ߯ߟߌ ߖߏߙߏ߲ߘߏߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߓߊ߲߬ߞߎ߬ ߜߟߎߞߘߎ ߟߎ߬߸ ߕߏ߬ߙߋ߬ߞߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊߟߌ ߞߘߐߦߌߘߊߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬߸ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߓߏ߲߬ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߦߴߏ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߔߊ߲߸ ߞߌ߬ߛߍ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߆.߃߀߂.߇߁߅.߄߀߈ ߘߌ߫.

ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ (ߊߓߊߞ) (abaque) ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߓߌߟߞߊ (ߓߊߓߌߟߐ߲) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߄߀߀ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߥߊߟߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߕߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߊߥߛߎ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߛߏ߬ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߡߟߋߞߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߝߎ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߲߫ ߏ߬ ߞߎ߲߫ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߥߏߘߌ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬. ߊ߲ߕߛߌߕߍߙ (ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߅߀ ߣߌ߫ ߁߀߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߕߙߎߕߙߎߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߘߊߙߍߞ ߖߌ߭ ߘߋ߬ ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߊߛ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ߕߛߌߕߍߙ ߛߌߘߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߕߌ߲ ߊ߲ߕߛߌߕߍߙ ߘߐ߫߸ ߛߌߕߍߙ ߣߌ߫ ߞߙߍߕ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߁߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫. ߊ߲ߕߛߌߕߍߙ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߢߐ߲߰ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߡߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߝߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌߕߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߔߊߔߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎ ߙߊ߬ߦߊ߲ߣ ߊ߬ߟߑߓߌ߬ߙߎ߬ߣߌ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߲ ߠߊ߫. ߛߊ߲ߡߊߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߛߏߡߐ߮ߦߊ (ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߕߋ߬ߟߋ) ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߬߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁ ߥߟߊ߫ ߂ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߟߍߕߌ߮ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫. ߖߊ߱ߓߊߟߌߕߟߊ ߣߌ߫ ߖߏߔߑߕߙߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߟߌ߸ ߛߊ߲ߡߊߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ (ߊߛߑߕߙߏߟߊߓ) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߕߙߎߕߙߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߜߟߎߞߘߎߡߊ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ (ߊߛߑߕߙߏߟߊߓ) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߛߍߛߍߦߊ-ߙߎߍߛ (engrenages -Roues) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߝߊ߲߫ ߊ߬ߓߎ ߓߞߊߙߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߔߍߙߛ (ߌߙߊ߲߫) ߁߂߃߅ ߟߊ߫. ߊ߬ߓߎ ߙߊ߬ߦߊ߲ߣ ߊ߬ߟߑߓߌ߬ߙߎ߬ߣߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ ߡߛߍߛߍߦߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߝߟߐ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ ߛߊ߲ߡߊߖߎ߯ߓߍߟߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߣߘߐߓߊߟߌ ߖߟߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߍߟߊ߲ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߐ߲߬ ߡߛߍߛߍߦߊ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߭ ߡߛߍߛߍ߸ ߁߀߀߀ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫.

ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߡߎߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲߫߸ ߦߏ߫ ߛߓߊ߬ߘߐ߬ߦߊ߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߊߟߌ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ߓߍ߲ ߟߌߟߌ߲ (ߞߊߙߋ߸ ߙߊߛߌ߲ߣ ߞߎ߳ߓ)߸ ߏ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߦߌߟߡߊߛߙߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫. ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍߕߎ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߓߟߏߟߕߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߊ߬ߡߊ (l'aire) ߟߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߣߐ߭ ߘߏ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫.

ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߛߙߊߕߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.