ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

߁- ߦߌ߬ߘߞߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

'ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߥߙߍ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

ߞߐ߰ߖߌ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߞߐߝߍ߬

ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬، ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߁߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊߥߙߍ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߊ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߟߐߘߎ߯ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

߂-ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߂߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ (ߕߐ߲ ߝߙߍߕߍ ߂߈߁߄/ߟ.ߞ. ߕ/ߞߎߓ). ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:

• ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߥߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊߞߐ߯ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬؛

• ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߛߘߊߟߊ߫؛

• ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߘߊߟߊ߫.

߃-ߞߊ߲ߕߌ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

• ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫.

߄-ߟߍߙߊߓߏ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߍߙߊߓߏ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߓߟߌߕߍ ߃߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߅߀.߀߀߀ ߘߌ߫؛ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߄߀ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫. ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߣߍ ߝߏ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊ߲ߣߊߣ ߞߣߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߘߛߊߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߝߙߎߕߎ

߅-ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߆-ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߆ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭.

߇-ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߊ߬ߓߌߓߎ߬ ߓߊߟߑߘߋ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲.[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊߥߙߍ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫:

• ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߢߌ߲ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߭ ߘߊ߲ߘߊ ߟߐ߲ߘߊ

• ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ

• ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ

• ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ

• ߟߐ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߟߘߊߙߏ ߟߊ߫

• ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߟߐ߲ߘߊ

• ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊߥߙߍ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߏ߲ߓߊ

• ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ

• ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ([[ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ]] ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫).