ߞߊ߬ߝߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߬ߝߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߝߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߧߊ ߞߙߌ߬ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߝߊ߬ ߟߊߡߍ߲ߛߍ߲ߧߊ ߓߊ߯ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊߦߋߟߌ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ « ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ » ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߞߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߏߟߋ߲߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߦߌ߬ ߓߊߙߌ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߦߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߝߊ߬ ߟߊ߬ߡߍߙߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߝߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ = ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ (ߊߟߵߡߎߊ߯ߟߌߝߎ߬) ߥߟߊ߫ (ߊߟߑߞߊ߯ߕߌߓߎ߬) ،ߞߊ߬ߝߊ ߖߐ߬ߣߍ߲ ߓߐߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ،ߕߙߏ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߞߝߊ߬ ߓߊߞߘߐ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߌ߫، ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߝߏ߰ߛߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ((ߊߣߎߛߵߞߊ =النسخة )) [[

ߞߐߕߐ߮:ߞߊ߬ߝߊ.jpg
ߟߍߙߊ

]]

ߛߓߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߰ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߝߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫: ߞߊ߬ߝߊ ߕߐ߬ߣߐ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬،ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ – ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߴߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ – ߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߕߌߡߌ߲ߠߊߘߌ ߘߌ߫ – ߕߌߡߌ߲ߠߊߘߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ߫ ߕߍ߫،ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ߣߴߌ ߦߙߍ߬ ߣߍ߲߯ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߕߎ߬ߙߎ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߞߎ߲߬ ߗߏ߯ – ߏ- ߗߏ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߰ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎߡߊ ߞߵ ߊ߲ ߕߍ߬ߘߴߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߦߋߝߊߘߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬

ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߓߐߞߟߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ߌ ߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߕߎ߲߯ ߌ ߘߴߊ߬ ߣߐ߬ߒߝߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ ،ߌ ߓߊ߯ ߛߊߟߌ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߌ ߘߴߏ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ،ߌ ߓߊ߯ ߖߞߊ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߌ ߘߴߏ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ …،ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲ ߕߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߵ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߦߏ߫ « ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ » ߣߌ߫ « ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ » ߣߌ߫ ߕߊ߬ߓߙߊ߬ߣߌ߮ » ߣߌ߫… ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.. ߞߊ߬ߝߊ ߕߎ߬ߣߍ߲ ߞߐߝߘߊ߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߜߊߝߋ ߘߌ߫.. ߤߊߟߌߛߊ߬߸ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߓߟߐߟߐ ߘߌ߫…ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߊ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫..

ߊ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߎ߲ ߟߐ߲،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ،ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߯،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߯،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߞߍߛߍߦߊ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߖߊߕߋߦߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߓߐߛߐ߲ߘߊ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬،ߣߌ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬،ߞߊ߬ߙߊ߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߐ߲߫،ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ ،ߞߵߊ߬ ߓߐߘߌߦߊ ߟߐ߲߫،ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߤߏߞߌ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߘߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߏ߮ ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߊ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߘߌ ߞߊ߲ ߡߊ߬،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߜߏ߲ߘߏߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲، ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߓߟߏ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߘߐ߫،ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߍ߯ ߡߊ߬: ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߞߟߊ߬ߡߦߊߟߌ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߖߐ߲ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫،ߊ߬ ߞߍߕߐ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߏ߯ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߎ߬ߡߍ߫،ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߖߎ߬ߡߍ߫،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߖߍ߬ ߖߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ،ߊ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߣߴߏ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬،

ߞߏ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߣߌ߲ ߘߐ߫:- ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߎ߮ ߖߎ߬ߡߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߗߏ߯ ߘߌ߬،ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߗߏ߯ ߘߌ߬، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߸ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߖߎ߬ߡߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߢߎ߬ߡߊ ߓߴߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫،ߌ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߐ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎ ߣߌ߫ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߘߌߦߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ߫ ߢߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߛߋ߲߭ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߓߊ߯ߙߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߗߏ߮ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ..ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲߬ߧߊ ߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫…

ߌ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߴ ߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߘߌ߬؟..ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߗߍ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬…

ߓߟߋߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߔߐ߬ߕߐ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߜߊߝߋ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߬ߓߍ߬ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ..ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߘߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ..ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߘߍ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊߕߊ߮ ،ߊ߬ ߣߌ߫……

ߌ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߌ ߡߊ߬ߞߍ߬ߕߊ߬ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫ …

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߐߖߊ߬ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬:

߁-ߛߐ߱ ߡߊ߬ ߝߍ߬ ߛߐ߲߬ ߑ ߌ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬..ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊߣߌ߲߬ ߌ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߕߎߡߊ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߘߐߖߊ߬ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߘߐ߫ ߘߙߎ߬ߛߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߎ߲ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫..ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߖߍ߰ߟߍ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ..ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߙߊــߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߞߘߐ߫…

 ߂-ߌ ߘߐߖߊ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߌ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߥߟߊ ߞߣߐ߫ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߜߊߝߋ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬..ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߙߍߕߍߕߍ߫..ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߥߟߍߡߊߖߐ߯ߟߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߟߊߛߋߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߓߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߘߐ߫ ߕߎߙߍߕߎߙߍ߫..ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ߒߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ..ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߔߐ߬ߕߐ߫ ..ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߓߘߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫….

߃-ߌ ߘߐߖߊ߬ ߸ ߌ ߣߴߌ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߡߐ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߦߴߌ ߞߌ߲߬ߞߌ߲߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬..ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߖߏ ߘߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌߧߊ߫ ߜ߭ߊߝߋ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊߘߏ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫..ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊߢߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߜߊߝߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߟߞߊ ߏ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ..ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߯ߛߍ߯ߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߟߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߘߊߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߬ ..ߊߟߎ߫ ߘߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍߙߍ߲ߘߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߞߣߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߝߙߍ ߕߎߡߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߙߐ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫..ߊ߬ ߘߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߟߏߞߊ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ،ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ،ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ߘߏ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߝߣߊ߬ߝߣߊ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߡߐ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߕߊ ߣߌ߫ ߖߌߢߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬..

߄- ߌ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߘߏߝߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߞߴߊ߬ ߗߏ߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫..ߌ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߣߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴ ߌ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ ߡߍ߲ ߢߝߊߟߋߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ ߢߊߦߋ߫ ߥߙߋߕߋߕߋ߫

߅-ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߜߊߝߋ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߌ ߝߍ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߘߏ߫ ߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߎߟߎ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߲ߕߍ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲߫.. ߊ߬ ߣߌ߫ ..ߌ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߎߟߎ߲ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊߣߵߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߥߊߟߌ߬ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ..

߆- ߕߟߋ߬ߜߊ߲ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߝߍ߬- ߛߎߣߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲߬ ߌ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߕߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߜߊߝߋ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߥߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߰ߓߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߊߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߣߐ߰…

߇-ߌ ߦߋ߫ ߦߙߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߘߐߦߊ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߦߟߌߣߐ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߐ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߎߡߊ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߜߊߝߋ ߞߣߐ߫ ،ߝߐ߰ߓߍ ߘߐ߫،ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߞߣߐ߫ ،ߤߊߟߌ߬ ߌ ߣߐ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߓߘߊ ߟߊߥߟߍߕߐ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍߘߐߦߊ߫ ߊ߰ ߞߴߌ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߟߛߊ߬ߞߏ߬ ߢߎߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߍ߫ ߊߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߛߙߋߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߣߐ߬ ߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ..ߞߊߙߏ ߡߌ߲ ߘߐ߫ .. ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫،ߌ ߦߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߦߊ ߕߊ߬..ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ߫ ߝߊ߭ߛߌ߬ߣߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.. ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߥߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߰ߓߍ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߐߜߍ ߖߊ߬ߕߋ߬ߦߊߛߓߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߓߍ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ ߕߐ߮

ߞߵߏ߬ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߟߍ߬ߙߦߊ߬ߟߌ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫،ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߜߙߋ߬ ߕߐߟߍ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߟߊ߲ߘߌ ߞߢߐ߬ ߘߐ߫.