ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ
spreadsheet, proprietary software
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߃߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1985 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌspreadsheet, analysis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Distributed byMicrosoft Store, Google Play, App Store ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ, ߡߊߞ ߏߛ, ߊ߲ߘߙߏߌߘ, ߊߦߌ ߏߛ, ߡߏߓߊߦ ߝߢߐߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software version identifierMicrosoft 365 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://products.office.com/en-us/excel, https://products.office.com/tr-tr/excel, https://products.office.com/excel, https://products.office.com/en-gb/excel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://tapor.ca/tools/1485, https://marketplace.sshopencloud.eu/tool-or-service/aszmPg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߟߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Business modelߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߋ߬, ߝߙߌߡߌߦߐߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߕߐ߮ ߖߊ߬ߡߎ߲xlsb, xls, xlsx, xlsm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/excel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for files created with programCategory:Created with Microsoft Excel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : Microsoft Office Excel) ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫  ߥߊ߬ߟߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߰ߓߊ ߥߟߊ߫ ߝߛߎߞߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߕߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߞߑߛߍߟ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߍߞߍߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇߅߀ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߋߞߑߛߍߟ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ workbook ߥߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ Columns ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ Rows ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߰ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ Cells ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲߭ ߁߉߈߂ ߟߊ߫ ߸ ߋߞߑߛߍߟ ߓߐߞߏߣߊ߲ ߝߟߐ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߮ ߲ߊ߬ ߞߘߐ߫ "Micro soft MULTIPLAN " ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ " ߋߞߑߛߍߟ Excel" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߲ߞߌߕߐߛ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ  ߁߉߈߅ ߟߊ߫.

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ Microsoft Office Excel[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߢߍߥߟߊ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߐߞߏ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߘߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߦߙߍߞߍߟߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߭ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߦߌߞߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߢߍߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ (Visicalus) ߊ߬ ߣߌ߫ (Lotus123) ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߐ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ (ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ). ߋߞߑߛߍߟ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߢߍߥߟߊ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߥߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߋߞߑߛߍߟ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߓߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬:

߁- ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ ߂- ߦߙߍߞߍߟߌ ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߃- ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߄- ߣߐ߬ߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ.

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ ߞߍߒߖߘߍߡߊ ߛߎ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߋߞߑߛߍߟ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫.

ߥߟߊ߬ߟߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐ߫.

ߋߞߑߛߍߟ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁- ߕߟߋ߬ߓߊ߮. ߂- ߓߎ߲߬ߓߎ߲߬ߝߍ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߌ߲ߘߏߗ߭ ߉߅ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯.  ߃- ߦߙߌߕߏߟߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߡߊ ߄- CD-ROM Drive ߅- ߢߌߣߊߣߍ߲ ߆- ߣߴߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫  Modem 9600 Baud .

ߢߍߥߟߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ ߞߐߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߞߋߟߋ߲߫ ߧߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߆߅߅߃߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߫ ߲ ߝߙߍߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ (߁ - ߆߅߅߃߆) ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߂߅߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ (A - Z) ߏ߬ ߞߐ߫ (AZ - AA) ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ (IV).

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߢߐ߲߮ ߓߍ߫ ߙߦߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲. ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ (ߕߐ߮) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߡߊ߬. ߟߊߒߡߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ ߸ A1 ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߯ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ B1 ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ A ߦߋ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، 1 ߦߋ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߕߐ߮ ߘߌ߫.

ߋߞߑߛߍߟ ߥߊ߬ߟߊ ߛߏ߯ߙߏߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߟߊߕߌ

ߞߏߘߋߞߏߘߋ ߝߙߊߕߌ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߝߙߊߕߌ

ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߝߙߊߕߌ

ߟߐ߲ߛߎ߲߫ ߝߙߊߕߌ ߟߎ߬

ߟߐ߬ߛߋ߲߬ ߝߙߊߕߌ ߟߎ߬

ߛߐ߲ߞߐ ߝߙߊߕߌ ߟߎ߬

ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߙߊߕߌ

ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬

ߗߏ߯ߦߊ ߝߙߊߕߌ