ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ, periodical, social media, digital-native publication ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߓߟߐߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎblogue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Immediate cause ofblogging ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲ߓߏ߲blogger ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫blogger ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ACM Classification Code (2012)10003288 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊofficial blog URL ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ( ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ blogger) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߂߀߀߃ ߟߊ߫، ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲) ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߘߐߕ ߞߐߡ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߛߊ߬ߝߏߣߊ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߌ߫ blogspot. com ߘߌ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߛߊ߬ߝߏߣߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߛߊ߬ߝߏߣߊ߲ ߝߙߋ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߟߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߛߊ߲߬ ߁߉߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߑߙߊ ߟߊߓߛ (pyra labs) ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߦߑߙߊ ߟߊߓߛ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߵߊ߬ ߝߙߋ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߡߊ߬ ߸ ߛߙߊߕߌ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫، ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߊ߬ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߊߦߑߙߊ ߟߊߓߛ ߞߍ߫ ߝߛߌߙߌ ߘߌ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߌߝߊߣ ߣߌ߫ ߥߌߟߑߦߊߦߗ߭ ߕߘߍ߬ ߓߊߦߑߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߐ߫ ߦߋ߲߬.

ߛߊ߲߬ ߂߀߀߄ ߠߊ߲߫ ߸ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߓߌߞߛߊ Picasa ߟߊߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߤߋߟߏ hello ߟߊߘߏ߲߬ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߎߛߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/ ߂߀߀߄ ߸ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߞߎߘߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫، ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ ߞߎߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߣߴ ߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߊߛߊ߬ߦߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߛߊ߲߬ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߘߊ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲. ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߛߌߣߍ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߊߢߊ߭ ߡߊ߬.

ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߞߊ߲߬، ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊߝߟߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߢߍߛߐ߲ ߸ ߊ߬ ߣ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߙߎߡߙߎ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߍߔ ߞߎߘߊ ߟߎ߬  ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߊ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߤߌߛ߭ ߕߌ ߍߡ ߍߟ (html) ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߓߍߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ…

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߓߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߝߙߊߓߊ߲ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: " Blog this" ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߲߬.  " Blogger for word" ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߌߦߊ ߝߛߌߙߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߐߙߘ ߢߍߥߟߊ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߐߙߘ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߜߊ߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫.

ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊߘߋߛߣߛ ߘߐ߫ ߕߣߐ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ ߞߎߡߘߊ ߘߐ߫.