ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ
ߓߟߏߡߞߊ, ߘߎ߲ߓߎ, ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲, language subsystem
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ, phonetics and speech science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ, acoustics, neuroscience ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫phonetician ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/phonetics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߟߐ߲ߘߐߦߊ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߘߐߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߓߐ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߛߓߍߓߊ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߲߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߞߊߒߞߋ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߥߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊߞߊ ߖߊ߯ߓߡߊ (IPA) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ( ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲) ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬، ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߌߟߡߊߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ (ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ) ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ (ߞߍߟߊ߲) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫…

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߛߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬.

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (߅߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߤߌ߲ߘߌ߬ ߞߘߐߓߊ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊߓߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߓߊߣߌ߯ߣߌ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߓߐ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫( ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߂߸ ߞߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߁߉߈߇ ߟߊ߫) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ (߂߇) ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ (߇)، ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߕߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ (߁߉) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫.

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: Phonetics) ߏ߬ ߣߌ߫ ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫:  Phonology)، ߓߊߏ߬ ߸ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߐ߫ ߢߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߫ ߢߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ( ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ߟߊ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬)، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ (ߞߎߡߊ߫ ߓߘߐߣߍ߲) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ (ߞߎߡߊߞߊ߲ ߓߐߘߌߦߊ)، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ (ߟߊ߬ߡߍ߲߬ߠߌ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ߟߌ). ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ (ߝߐߞߊ߲) ߣߌ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫. ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߸ ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߊߖߎ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ (ߜߋ߲߭، ߞߎߡߊߘߋ߲، ߞߎߡߦߊ).

ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫:

  • ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ ߞߊߙߊ߲: ߡߊ߬ߛߊߦߌ، ߡߍ߲ߞߊ߲ ߞߐߡߌ߲ߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ.

ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊߞߊ ߖߊ߯ߓߡߊ (IPA)

ߛߓߍߘߋ߲ ߓߐ߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲