ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋߙߋ߲ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߦߋߙߋ߲ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߞߊ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߡߊ߬ ߥߟߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ.

ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߧߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߡߊ߬.