ߞߊ߲ߜߍ ߖߊ߯ߓߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߜߍ ߖߊ߯ߓߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲theory ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Statement disputed byPirahã ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߜߍ ߖߊ߯ߓߡߊ

ߞߊ߲ߜߍ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߘߐ߫، ߗߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߓߍ߬ ߟߊ߫ ߣߏ߯ߡ ߛߏߡߑߛߞߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߙߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߧߴߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊ߲ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߞߍ߲ߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߕߞߌߕߞߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߋߞߏߦߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߸ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ.