ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߑߙߊ߯ߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߑߙߊ߯ߕ
ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ, transcription software, ߛߎ߲ߝߘߍ
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮Paul Boersma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ, Unix, ߡߊߞ ߏߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Readable file formatPraat TextGrid ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Writable file formatPraat TextGrid ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲C, Objective-C, C++ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Source code repository URLhttps://github.com/praat/praat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software version identifier6.4.13 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.fon.hum.uva.nl/praat/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://tapor.ca/tools/1290, https://marketplace.sshopencloud.eu/tool-or-service/uJveq7, https://tapor.ca/tools/1680 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌGNU General Public License, version 3.0 or later ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuscopyrighted ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/praat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߑߙߊ߯ߕ (ߢߍߥߟߊ)

ߔߙߊ߯ߕ ( ߊ߬  ߛߓߍ߫ ߢߊ Praat ߠߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ [ 'pra:t ] ߠߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߝߛߌߙߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߝߛߍߝߛߍ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߟߏߡߊ߬. ߔߏߟ ߓߙߊߦߛߌߡߊ ߣߌ߫ ߘߊߝ߭ߌߘ ߥߌ߲ߣߞ ߟߵߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߲߬ ߊߡߛߑߕߍߙߑߘߊߡ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߛߏߙߏ߲ߜߊߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߥߌ߲ߘߏߗ߭ (2000, XP, Vista, 7,8,10) ߣߌ߫ ߡߊߞ ߏߛ ߣߌ߫ ߟߎߣߎ߳ߞߛ.

ߊ߬ ߓߐߞߏߣߊ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߝߐ

ߔߑߙߊ߯ߕ ߓߐߞߏߣߊ߲ ߠߎ߬
ߓߐߞߏߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
߃.߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ / ߁߉߉߅
߄.߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߁߅ / ߂߀߀߁
߄.߁ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ / ߂߀߀߃
߅.߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ / ߂߀߀߇
߅.߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃߁ / ߂߀߀߉
߅.߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ / ߂߀߁߀
߅.߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߁߅ / ߂߀߁߁
߅.߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߄ / ߂߀߁߄
߆.߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ / ߂߀߁߅
߆.߁ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߃ / ߂߀߁߉