ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫ ( ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : List of most websites)، ߛߙߍߘߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߐߟߐ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߍߞߛߑߗ߭ߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/ ߂߀߁߈ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߡߌߟ ߥߍߔ ߕߊ ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߂߀߁߈ ߠߊ߫.

ߛߙߊߟߊߟߌ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߍߞߛߑߗ߭ߊ߫ ߥߍߔ ߟߊ߫ ߛߙߊߟߊߟߌ ߞߎߘߍߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌߟߊ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬.

ߓߟߐߟߐ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫
ߞߍߦߙߐ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߊߟߍߞߛߑߗ߭ߊ߫ ߥߍߔ

ߞߍߙߦߐ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ߫

ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲

߂߀߁߈ ߕߙߊߓߊ ߂߃

ߛߡߌߙ ߥߍߔ

ߞߍߙߦߐ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ߫

ߕߙߊߓߊ ߂߀߁߈

ߛߎ߯ߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com ߁ ߁ ߓߊ߯ߙߘߊ(ߗߋߘߊ) ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߥߟߏߒߘߐ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߦߎߕߌߓ youtube.com ߂ ߃ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߝߍߛߑߓߎߞ facebook.com ߃ ߂ ߓߟߐߟߐ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߓߊߌߘߎ baidu.com ߄ ߄ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߛ߭ߌߣ (ߛߌ߯ߣߌ߲߫)
ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (ߥߞߌߔߘߋߞߎ) wikipedia.ong ߅ ߅ ߔߘߋߞߎ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߙߋߘߌߕ reddit.com ߆ ߃߇ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߦߊ߬ߥߎ yahoo.com ߇ ߇ ߥߍߔ ߘߓߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߤߌ߲ߘߌ߬ google.co.in ߈ ߆ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߤߌ߲ߘߌ߫
ߞߌߞߌ qq.com ߉ ߁߁ ߥߍߔ ߘߓߊ ߛ߭ߌߣ
ߊߡߊߖ߭ߏߣ amazon.com ߁߀ ߂߃ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߡߍ߯ߡߍ߮ߕߊ ߟߎ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߕߊߏߕߊߏ taotao.com ߁߁ ߃߅ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌߣ
ߕߥߌߕߊ twitter.com ߁߂ ߁߀ ߓߟߐߟߐ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߕߊߦߌߡߏߟ tmall.com ߁߃ ߅߁ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌ߯ߣߌ߲߫
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߣߌߔߐ߲߫ google.co.jp ߁߄ ߂߅ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߣߌߔߐ߲߫
ߝ߭ߑߞߏ߲ߙߊߞߑߕߋ (ߝ߭ ߞ) vk.com ߁߅ ߂߁ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߓߟߐߟߐ ߙߎߛߌ߫
ߍ߲ߛߑߕߊߜ߭ߙߊߡ instagram.com ߁߆ ߂߀ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߝߐ߰ߓߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߥߌ߲ߘߏ߯ߛ ߟߊߦߑߝ߭ߋ live.com ߁߇ ߁߉ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߛߏߤߎ sohu.com ߁߈ ߈߄ ߥߍߔ ߘߓߊ ߛߌ߯ߣߌ߫
ߛߌߣߊ ߞߏߙߔ sina.com.co ߁߉ ߁߂߂ ߥߍߔ ߘߓߊ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߛ߭ߌ߯ߣߌ߲߫
ߗ߭ߌ߲ߜ߭ߘߏ߲ߜ߭ ߡߏߟ jd.com ߂߀ ߆߉ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌߣ
ߛߌߣߊ ߥߋߌߓߏ weibo.com ߂߁ ߉߇ ߓߟߐߟߐ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߛ߭ߌߣ
ߤߊߏߛߎ 360.cn ߂߂ ߁߂߄ ߓߟߐߟߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߛ߭ߌߣ
ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.de ߂߃ ߂߂ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯
ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.co.uk ߂߄ ߁߅ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.br ߂߅ ߁߂ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߓߙߋߖ߭ߌߟ
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.fr ߂߆ ߂߈ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߙߎߛߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.ru ߂߇ ߂߇ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߙߎߛߌ߫
ߦߊ߲ߘߍߌߞߛ yandex.ru ߂߈ ߁߆ ߗߋߘߊ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߥߟߏߒߘߐ ߙߎߛߌ߫
ߣߍߕߝߑߟߍߌߞߛ netflex.com ߂߉ ߃߃ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߟߌ߲ߞߍߘߌߣ linkedin.com ߃߀ ߄߈ ߓߟߐߟߐ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߕߥߌߗ twitch.tv ߃߁ ߈߈ ߞߙߍߞߙߍߣߌ߲ߦߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߌߕߊߟߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.il ߃߂ ߃߀ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߌߕߊߟߌ߫
ߕߑߡߏߟ list.tmall.com ߃߃ N/A ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌߣ
ߕߋ. ߞߏ t.co ߃߄ ߁߀߅ URLߡߊߥߙߍߥߙߍ ߕߥߌߕߊ ߛߌ߬ߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߊߡߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߤߏ߲ߞ ߜ߭ߏ߲ߞ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.hk ߃߅ ߁߂߃ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߤߏ߲ߞ ߜ߭ߏ߲ߞ
ߔߏߙߣߑߤߎߓ ߃߆ ߁߄ ߞߏߙߏ߲ߧߊߛߓߍ ߞߣߊߘߊ߫
ߊߛߌߔߊ߲߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.es ߃߇ ߃߈ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߊߛߌߔߊ߲߫
ߊߟߌߔߊߦ alipah.com ߃߈ ߁߅߅ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌߣ
ߌߞߛ ߝ߭ߌߘߌߏ ߃߉ ߈ ߞߏߙߏ߲ߧߊߛߓߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߞߣߊߘߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.ca ߄߀ ߃߆ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߞߣߊߘߊ߫
ߣߌߔߐ߲߫ ߦߊ߬ߥߎ yahoo.co.jp ߄߁ ߃߄ ߥߍߔ ߘߓߊ ߣߌߔߐ߲߫
ߋߓߌߙ ebay.com ߄߂ ߄߄ ߓߊ߲߬ߖߏ߬ߦߊ ߝߋ߬ߙߋ ߜߊ߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢ. ߖߎߟߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߡߍߞߛߌߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.mx ߄߃ ߂߄ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߡߍߞߛߌߞߏ߫
ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ Microsoft.com ߄߄ ߆߈ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߓߌ߲ߜ߭ big.com ߄߅ ߄߅ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߏߘߑߣߏߞߑߟߊߛߑߣߞߌ ok.ru ߄߆ ߄߁ ߓߟߐߟߐ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߙߎߛߌ߫
ߌߡߑߜ߭ߎߙ imgur.com ߄߇ ߇߈ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߌߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߓߏ߲ߞߊ ߞߐߘߛ ߄߈ ߁߉߈ ߞߏߙߏ߲ߧߊߛߓߍ ߙߎߛߌ߫
ߤߊߏ ߁߂߃ hao123.com ߄߉ ߂߃߆ ߥߍߔ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߛ߭ߌߣ
ߊ߬ߟߌ-ߌߞߛ ߔߙߍߛ alixpress.com ߅߀ ߅߉ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߖߎߟߦߊ ߛ߭ߌߣ
ߡߍߟ mail.ru ߅߁ ߃߂ ߥߍߔ ߘߓߊ ߙߎ߬ߛߌ߫
ߕߙߎߞߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.tr ߅߉ ߂߆ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߕߙߎߞߌ߫
ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.au ߆߃ ߄߉ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫
ߥߊߕߑߛ߭ߊߔ whatsapp.com ߆߈ ߄ߧ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߞߏ ߗߋߛߓߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߛߑߔߏߙߑߕߝ߭ߌ sportify.com ߆߉ ߉߈ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߔߏߟߐ߲ߦߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.pl ߇߂ ߄߀ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߔߏߟߐ߲ߦߌ߫
ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.co.id ߇߅ ߁߇ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫
ߌߞߛ ߤߊߡߛߑߕߊ ߇߆ ߃߉ ߞߏߙߏ߲ߧߊߛߓߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߊߙߑߛߊ߲ߕߌߣ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.com.ar ߈߁ ߄߈ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߊߙߑߛߊ߲ߕߌߣ
ߌߞߛ ߍߣ ߌߞߛ ߌߞߛ ߉߁ ߉ ߞߏߙߏ߲ߧߊߛߓߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߕߊߦߌߘߎ߯ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ google.co.th ߉߆ ߅߀ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߕߊߦߌߘߎ߯
ߣߊߝ߭ߋߙ naver.com ߁߁߆ ߄߉ ߥߍߔ ߘߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫
ߛߎߜ߭ߏ sogou.com ߂߀߈ ߁߃ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߛ߭ߌߣ
ߛߊߡߑߛߏ߲ߜ߭ samshng.com ߃߇߉ ߄߃ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫
ߊߞߌߥߍߕߊ߬ accuwaither.com ߃߉߆ ߅߃ ߓߊ߲ߘߊߦߋߙߋ߲ ߟߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ URL ߛߐߙߑߕߋߣߊ߬ goo.gl ߇߁߄ ߄߇ URL ߡߊߥߙߍߥߙߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ 6
ߛ߭ߋ߲ߡߊ sm.cn ߁߇،߂߁߃ ߁߈ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߛ߭ߌߣ
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߥߍߔ ߟߊߦߌߕ googlewblight.com ߁߈،߃߃߂ ߂߉ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌߘߐ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]