ߟߐ߲ߞߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߊ߯ߓߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌߣߌ߲߫.

ߟߐ߲ߞߏ
ߘߎ߲ߓߎ, Wissenschaft
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲knowledge system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫science, technology, engineering, and mathematics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Product or material produced or service providedߟߐ߲ߣߌ߲ߧߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
External data available at URLhttp://data.europa.eu/euodp/en/data/group/eurovoc_domain_100151 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagscience ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫scientific evidence ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫scientist, scientist trainee ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫scientific method ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Mastodon instance URLhttps://fediscience.org, https://mstdn.science, https://scicomm.xyz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊnon-science, pseudoscience, antiscience ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߐ߲ߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߲ߕߌߦߊ߫߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ) ߊ߬ ߝߐߟߌ ߊ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߊߝߟߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߣߊ߬, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߏߡߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬߫ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߟߌ߬ ߡߊߞߕߌߕߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ ߡߊ߫. ߟߐ߲ߞߏ ߟߌߟߌ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߝߌߟߊߕߍߞߊ (ߡߋߖ߭ߏߔߏߕߊߡߌ߫) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߃߅߀߀ ߣߌ߫ ߃߀߀߀ ߡߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߕߍ߰ߒ߬ߞߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬. ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߎ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ (߄߀߀ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߀߀߀ ߠߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫) ߕߍߡߊߥߛߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߊ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߀߲ ߣߌ߫ ߁߃ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߍ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫߸ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߟߊ߫. ߟߐ߲ߞߏ ߞߍߗߏ߮ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߌߞߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߕߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬: ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߟߐ߲ߞߏ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫: ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫߸ (ߣߌߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊ߸ ߖߎ߲ߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲߬ ߘߐߥߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫: ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ߸ (ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߣߌߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߔߑߛߌߞߟߏߗ߭ߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ)߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫: ߖߙߎߡߎ߲ߦߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏ (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߕߞߌߦߊ߸ ߘߡߊ߬ߟߐ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏߦߊߟߌ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߓߴߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߢߍߞߌߣߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߫. ߟߐ߲ߞߏ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߥߛߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍߦߊ ߘߌ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߘߊ ߝߟߍ߫.ߘߋ߲ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߊ߫ߕߞߊ߲ߧߊ

ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌߡߊߙߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ﴿ ߄﴾ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲. ߣߌߡߊߙߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߄ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߁߭-ߓߊ߰ߙߋ߲ = ߝ߭ߌߙߎ߳ߛ = ߂߲-ߡߢߐߞߘߐ = ߓߊߞߑߕߋߙߌ = ߃߲-ߝߌߣߊߙߋ߲ = ߛ߭ߊ߲ߔߌߢߐ߲= ߄߲-ߢߍߣߌߡߊ = ߔߙߏߕߏߖ߭ߏߍߙ= 🧬

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[[ߦߌߟߡߊ:ߟߐ߲ߞߏ ߓߍ ߖߌ߲ ߟߊ