ߛߊ߲ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߊ߲ߕߌ߮ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ⛢) ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߕߐ߮ ߎߙߊߣߎߛ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߛߊ߲ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߥߎߢߊ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߍ߲߬ߘߍ߬ߡߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫.

ߛߊ߲ߕߌ߮
ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ, ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ, superior planet
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߎߙߊߣߐߛ, Urania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demonymuranià, Uranano, Uranian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲discovery of Uranus, transit of Uranus from Neptune ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Catalog code ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ߥߟߌߦߊߡ ߤߍߙߑߛ߭ߍߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߁߃ ߕߙߊߓߊ 1781 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Site of astronomical discoveryBath ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NotationUranus symbol ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/uranus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character,  ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߲ߕߌ߮ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߕߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߲ߛߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߲߮ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ "ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ" ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߛߊ߲ߕߌ߮ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߟߐ߬ߡߊ

ߛߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߌߛߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ "ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ" ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߖߌ߸ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߊߘߌ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߡߎ߬ߖߌ߬ߡߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߣߍߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ (ߞ ߄߉) ߘߌ߫߸ ߞߛߊߞߊ߫ (-߂߂߄) ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߎ߬ߣߐ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߊߘߌ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߓߊ߬ߞߟߏ ߟߎ߬ ߞߐߞߊ߲߬. ߛߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐߟߊ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߣߌ߫ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬. ߛߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߘߎ߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬, ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߕߐ߭ ߕߍߡߊߓߊ߲ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߟߊ߫ ߁߉߈߆ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߓߘߎߓߘߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ ߦߋߟߋ߲߫ ߦߋߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߙߎ߬ߝߋ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ߡߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲ߘߊߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐߞߏ ߟߎ߬߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊߞߢߊ߫ ߕߎߡߊ ߘߐ߫ ߂00߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߢߐ ߟߊߞߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅߀ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ (ߞߎߘߍ߫ ߉߀߀/ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫). ߛߊ߲ߕߌ߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ "ߎߙߊߣߎߛ".