ߛߏߡߐ߯ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߏߡߐ߯ߦߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲society ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofhumanity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫technological state of a civilization ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊprimitive culture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌߦߐߙߞ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬

ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߊߦߙߌߥߊ߫ ߟߊ߫، ߛߎ߲ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߌ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊ߫: ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߐߛߎ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߊߒߞߋ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߞߊߕߘߍ߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߠߴߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߙߐߦߊߞߏ ߣߌ߫ ߖߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߟߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߥߙߎߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߛߊߞߊ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ