ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ߫ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߲ ߠߎ߬


ߙ


ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߊߞߊߟߌߦߊߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߏ߬

ߛߏߟߊߙ ߔߊߞߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߞߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫(ߛ.ߘ) ߀.߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߊߡߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߎ߰ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߫ ߂߀߂߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߝߍ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߏ:ߞߌߘߊ߫ ߆߈߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߍ߲߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߛߌ߲ߜߌ߲߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߐ߬ߘߙߍ߬ ߜߌߜߌߘߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߞߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߲߬ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌߘߊ߫ ߅߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߡߌ߬ߣߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߎߡߍߦߊ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߦߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߟߐ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߣߛߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߝߍ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ (ߘߟߊ) ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߣߖ߭ߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߘߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ_ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߏߜ߭ߣߋ߫ ߔߊߞߊ߬ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍ ߞߊ߲߬.

ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߊߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫߸ (ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߁߉߄߀) ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߊ߲߬. ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫  ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߓߋ ߏ߬ ߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߏ߬ ߟߞߊߟߌߦߊߟߌ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߎߡߊ (߁߉߅߈) ߠߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߛߓߍߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߂ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫  ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߍ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߛߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߅ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. (ߍߣ ߍߙ ߛߋ߫) ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߞߏ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߃ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫.

ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ ߔߑߙߐߓ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫ ߣߖ߭ߊ  ߓߟߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߜߐߞߎ߫ ߏ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߥߛߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߥߛߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߣߌ߫ ߁߉߉0 ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߡߊ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫. ߛߊ߲߭ ߂߀߀߀ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߯ߘߊߓߊ߮ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋߡߊߗߎߛ ߟߊ߫, ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߋߟߌߛߋߛ ߟߋ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߣߛߊ ߣߌ߫ ߋߛߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߗߋߦߊߟߌ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߀.߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߘߊߝߍߛߌ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߜߊ߫ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߊߞߘߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ = '''ߛ.ߘ''' ߀.߂×߂.߅ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߡߌ߬ߣߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߍ߬ߘߍ߸ ߡߌ߬ߣߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߣߌߥ ߤߐߙߌߖ߭ߐ߲߫  ߟߊߞߊߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߜߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߓߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߛߊ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫. ߣߖ߭ߊ ߞߊ߬ [[ߝߊ߬ߛߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߘߊ {ߍߣ ߍߙ ߛߋ߫} ߝ.ߕ.ߟ]] ߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߖߋ߬ߓߌ߬߸ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߎ߯ߓߍߘߊ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߍߕߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߄ ߣߌ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ"߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߴߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ] ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊߙߌ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲߫ ߄ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߖߊ߰ߟߋ ߟߊߞߎߙߊ߲ ߓߍ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߊ߫.  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߘߊ߲߬ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߜߍ߲߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߛߌ߰ ߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߘߐߜߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߟߊ߫, ߓߊ ߣߛߊ ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߁߀0 ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߣߛߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬.

ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߑߟߎ߳ߛ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬.ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߛߏߟߊߙ ߔߊߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮

ߣߛߊ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߘߊߡߊߟߌ߫ ߝߌߟߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߜߟߐߡߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߜߟߐߡߌ߲߫ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇߅߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߊ߬. ߗߋߦߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߣߛߊ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߑߟߐߛ ߥߟߊ߫ ߛߏߟߊߙ ߔߊߞߊ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߖߍ߲ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߘߋ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲߫ ߄ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߀ ߡߊ߬߸  ߛߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߘߊߡߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊߓߍ߲߬. ߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߁߆߀ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߂߁߀߀ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ (߂߄)߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߡߊߓߍ߲߭ ߞߏߛߐ߲߬, ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߈ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ (ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߞߎߘߍ߫ ߁߉߅ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫). ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊߙߌߝߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߓߍ ߡߊ߬. ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߌ߲߬-ߛߌߕߎ߫ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߟߊߦߊ ߞߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߘߋ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ (ߞߛߊߞߊ߫ ߁߁߂߇) ߕߋ߬ߟߋ ߥߎ߲߬ߝߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߛߊߞߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߅߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫. ߣߛߊ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߝߛߎߞߎ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߐߘߊߙߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߢߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬.ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߥߛߊ߬ߘߊ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߊ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߞߍߟߌ ߖߎ߯ߓߍߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲ߣ ߤߏߔߑߞߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߓߌߟߊ ߟߊߘߊ߲߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߂߀߀߉ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫, ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߐ߬ߘߙߍ߸ ߝߜߊ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߘߊ. ߣߖ߭ߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߗߋߦߊߟߌ ߞߊ߬ ߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ ߢߍߥߟߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫. ߣߛߊ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ-ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߏߜ߭ߣߋ ߔߊߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߎߘߊߦߌ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߖߎ߯ߓߍ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߘߏߟߊ߯ߙ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߀ ߟߋ߬ ߡߊ߫߸ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߃߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬߸ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲

ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߞߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߂߆ ߂߀߁߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߆ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂.߉ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫ (ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲) ߘߐߜߍ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊߘߏ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߛߏߟߊߙ ߔߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ [߁]ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߘߋ ߓߙߍ߬ߦߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߈.߅ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬, ߥߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆×߁߀߆. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߞߏ߫ ߆ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫, ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߂߄ ߡߊ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߘߊߝߍߟߊ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߓߐ߰ߝߍ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߖߛߐߟߌ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰. ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߎߘߎ߲ߛߊ ߞߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߥߟߊߞߌ߫߹ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߕߙߐߝߍ߫ ߜߐߞߎ߫. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߛߊ߯ߘߊߟߞߊ߫ ߘߋߟߑߕߊ߫ ߄߲ ߜߟߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߣߌߘߐ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߦߙߐ߫ ߝߛߊ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ . ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߕߍ߮ ߕߊ߲ߓߊߠߞߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߕߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߊ߲߯ ߞߎߘߍ߫ ߂߀߀ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߝߋ߲߫ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߴߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߦߏ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߘߋ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߛߏߟߊߙ ߔߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߛ.ߘ ߀.߂߅ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫, ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߬ߘߌ ߏ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߢߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߁߁.߆ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߝߟߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߟߊߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߉.߆ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߢߍߛߌ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߝߊ߬ߘߌ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߊ߫ (ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲)߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ ߕߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߐ߬ߘߙߍ߬ ߢߊߝߘߍ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߢߊߞߎ߲߫ ߞߐߘߙߍ ߏ߬ ߞߎ߲߭ߟߐ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߝߢߐߞߎ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊߝߍ߬߸ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍ߫.

ߞߟߐ߲ߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋ߬ߟߋ ߟߐ߬ߜߊ߲߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߞߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߐ߬ߜߊ߲߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߦߋߢߊ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ. ߗߋߦߊߟߌ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߜߟߐߡߌ߲ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߣߍ߲ ߜߋ߬ߙߋ ߖߎ߯ߓߍ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߟߞߊߟߌߦߊ߫, ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߝߢߐ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰. ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߞߣߍ ߕߏ߰ߝߏ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߌ߫. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߜߟߐߡߌ߲ ߏ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߏ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߗߋߦߊߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߄ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߡߊ ߞߣߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߊߛߌ߲߫ ߕߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߥߎߦߊ߲ ߕߙߏ߬ߞߋ߸ ߔߏߦߑߕߍ߲ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߸ ߞߊ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߜߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߎ߲߬ߝߊ߲ ߣߍ߰ߢߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߘߏߙߊߡߟߋߞߋ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߞߐߕߊ߲ ߢߡߊߣߐ߯ߟߊ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫. ߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߟ ߟߋ߬߸ ߓߊߞߟߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫. ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߥߊ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߛߎߓߊ߮ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߛߐߡߊ ߣߌ߫ ߔߏ߲߬ ߜߌߟߌ߲. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߋߔߌ-ߤߊߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߔߌ-ߟߏ. ߊ߬ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߘߊߝ߭ߌߘ ߡߊߞߑߞߏߡߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߔߑߙߍ߲ߛߌߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߣߍ߫ ߘߐߝߎߙߋ߲ߣߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߣߐߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߙ߭ߐߛ߭ߍߟ ߤߏߥߊߙߘ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸  ߖߌߞߊ߲߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߖߎ߯ߓߍߘߊ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߣߌߘߐߝߢߐߡߊ ߣߌ߫ ߖߛߐߡߊ (SWEAP)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߸ ߖߛߐߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊߝߎߥߊ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫߸ ߦߏ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߸ ߜߐ߬ߝߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߊ߫ ߢߎߡߍߖߙߌ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߖߌߟߊߝߍ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙ߭ߊߘߋ ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߖߎ߳ߛߑߕߍ߲߫ ߞߊߛߑߔߍߙ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߛߌߜ߭ߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߡߌߕߑߛߏߣߌߦߊ߲߫ ߊߛߑߕߙߏߝߊߌߛߌߞߊߟ ߏߓߑߛߊߙߑߝ߭ߋߕߏߙߋ߫. ߦߋߟߋ߲ߞߐߕߍ߮ ߓߊߖߎ ߛߏߟߊߙ ߔߑߙߐߓ ߔߑߟߎ߳ߛ ߝߍ߫ (heliOspp) - ߦߟߌߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߘߍ߲߯ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߡߊߙߑߞߏ߫ ߝ߭ߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ (UCLA) ߣߌ߫ ߖߍߕ ߔߑߙ߭ߏߔߎߟߑߛ߭ߐ߲߫ ߟߊߓߏߙߊߕߏߙߋ߫ (JPL) Chronology

  1. [߁]