ߤߐߞߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߊ߲߲ߡߊߛߓߍ ߤߐߞߎ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ♂) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߡߌߛߍ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߜߐߞߎ ߞߐ߫. ߤߐߞߎ (ߡߊߙߛ) ߕߐ߮ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߰ߙߌ (ߖߏ߭) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ "ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߥߎߟߋ߲", ߓߊ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߛߏ߲߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߠߵߊ߬ߟߋ߬ ߢߊ ߟߊߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߟߏ߫.

ߤߐߞߎ
OSIRIS Mars true color.jpg
ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ, superior planet, ߖߊ߯ߓߊߟߌ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫inner Solar System ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ4540 million years BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎno value ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߡߊߙߛ, Ares ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐinner Solar System ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ߏߟߊ߲ߔߎߛ ߡߐ߲ߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫geology of Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌcolonization of Mars, terraforming of Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagMars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫orbit of Mars, life on Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NotationMars symbol ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Mars observation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character♂︎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for the view from the itemCategory:Views from Mars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߤߐߞߎ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊߙߏ ߓߋ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ߬ߙߌ ߝߋߟߋ߲.

ߤߐߞߎ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߤߐߞߎ߸ ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫

ߤߐߞߎ ߦߋߝߊߘߌ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߢߟߊߥߎߟߋ߲߫ ߛߟߏߟߏߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߓߊߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߤߐߞߎ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬. ߤߐߞߎ ߞߊ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߏߟߊ߲ߔߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߕߊߞߙߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߣߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߝߊ߮ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߎ߲߬ (ߞߘߐ߫) ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߘߟߊߡߊ߲ ߣߎ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ %߄߀ ߡߊߕߎߣߎ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߛߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߓߋ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬. ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߤߐߞߎ ߝߍ߬߸ ߝߓߏߛ ߣߌ߫ ߘߋߌߡߏߛ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߅߂߆߁ ߏߙߋߞߊ߫ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߤߐߞߎ ߞߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߏ߫.

ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߤߐߞߎ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߐߞߎ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߍߣߌߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߗߋߦߊߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߙ߭ߏߝ߭ߊ ߡߊߙߛ ߂߀߂߀ ߣߌ߫ ߍߞߑߛߏߡߊߙߛ ߟߎ߬. ߖߌ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߕߴߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߤߐߞߎ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߴߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߡߊߓߍ߲߭ ߘߌ߫߸ ߘߎ߱ ߕߊ %߁ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬. ߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߓߊߙߌߟߞߊ ߝߋߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߖߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬  ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊߙߌ ߝߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߤߐߞߎ ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁߁ ߘߎ߲߰ߧߊ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߣߖ߭ߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߘߍ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߤߐߞߎ ߎߕߏߔߌߦߊ ߔߑߟߊߣߌߕߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߖߌ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߖߌ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߤߐߞߎ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߟߏ߫ ߘߎ߱ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߐ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ -߂.߉߄ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋߟߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߊ߫߸ ߞߊߙߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߢߊ ߡߊߓߍ߲߬ ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߋߗߏ߮ ߢߊߓߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߟߎ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߐߞߎ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߝߊߟߋ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߐߞߎ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫. ߤߐߞߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍ߫ ߘߐ߫ ߝߋߟߋ߲ ߓߊߙߌߟߞߊ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ -߁߄߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߕߙߊߓߊߕߟߋ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߤߐߞߎ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߡߊߖߌ߰ ߢߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߝߍ߯ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߦߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߡߊߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߠߌ߲ ߥߎߦߋ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߤߐߞߎ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߁.߅߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߣߍߦߊ %߄߃ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߤߐߞߎ ߞߐߞߊ߲߬. ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߊ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߊ߫. ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߞߕߐߦߊ  ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߤߐߞߎ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߣߐ߬ߟߊ߬ߖߎ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߤߐߞߎ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊߕߟߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߟߋ߬ߜߐߞߎ ߘߐ߫߸ ߣߍߣߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߙߊߓߊߕߟߋ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ߲ߘߊߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߤߐߞߎ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߙߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߬. ߤߐߞߎ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ (ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲) ߠߋ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߆߀ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߤߐߞߎ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߘߎ߲߬ߧߊ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߤߐߞߎ ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ (߂߀߁߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ) (ߢߍ ߣߴߊ߬ ߢߍ) ߤߐߞߎ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߠߎ߬


ߣߍߣߍߓߊ ߁߈/߂߀߁߂


ߣߍߣߍߓߊ ߂߅ ߂߀߁߂


ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߆ ߂߀߁߈