ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߄߅, ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫‎‏ (߈߅ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 2. ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫‎‏ (߅߅ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 3. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ‎‏ (߅߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 4. ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫‎‏ (߅߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 5. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ‎‏ (߅߂ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 6. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲‎‏ (߄߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 7. ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭‎‏ (߄߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 8. ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߁:Wikiourembaya‎‏ (߄߆ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 9. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲‎‏ (߄߅ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 10. ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ‎‏ (߄߃ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 11. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ‎‏ (߃߉ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 12. ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫‎‏ (߃߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 13. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ‎‏ (߃߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 14. ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߺߍ߫‎‏ (߃߂ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 15. ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫‎‏ (߃߂ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 16. ߖߌ߬ߣߍ߫‎‏ (߃߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 17. ߛߌ߯ߙߌ߲߫‎‏ (߃߀ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 18. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲‎‏ (߂߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 19. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ‎‏ (߂߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 20. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫‎‏ (߂߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 21. ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫‎‏ (߂߇ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 22. ߕߋ߬ߟߋ‎‏ (߂߇ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 23. ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫‎‏ (߂߇ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 24. ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫‎‏ (߂߆ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 25. ߘߎߢߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬‎‏ (߂߆ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 26. ߥߐ߬ߙߍߘߐ߫‎‏ (߂߅ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 27. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲‎‏ (߂߅ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 28. ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫‎‏ (߂߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 29. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ‎‏ (߂߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 30. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬‎‏ (߂߄ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 31. ߣߏߙߊߞߘߐ߫‎‏ (߂߃ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 32. ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫‎‏ (߂߃ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 33. ߘߊߓߏߟߊ߫‎‏ (߂߃ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 34. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲‎‏ (߂߂ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 35. ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫‎‏ (߂߂ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 36. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬‎‏ (߂߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 37. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ‎‏ (߂߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 38. ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ‎‏ (߂߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 39. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫‎‏ (߂߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 40. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫‎‏ (߂߁ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 41. ߞߐߣߊߞߙߌ߫‎‏ (߂߀ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 42. ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫‎‏ (߂߀ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 43. ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬‎‏ (߂߀ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 44. ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ‎‏ (߂߀ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 45. ߘߎ߱‎‏ (߁߉ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 46. ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫‎‏ (߁߉ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 47. ߓߋߟߊ߫‎‏ (߁߉ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 48. ߡߊ߲߬ߘߋ߲‎‏ (߁߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 49. ߕߌߞߍ߲߫ ߖߊ ߝߊ߬ߞߐ߬ߟߌ‎‏ (߁߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)
 50. ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲‎‏ (߁߈ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫